Lobby, Reprezentanța

Federaţia Naţională a Fermierilor din Moldova are drept scop promovarea, reprezentarea şi apărarea intereselor legale ale membrilor săi în relaţia cu  instituţiile statului şi cu organizaţii din ţară şi din străinătate.

Prin intermediul lobby și advocacy FNFM are posibilitatea să participe la influențarea politicilor statului.

Una din sarcinile de bază a FNFM este de a pregăti propuneri și declarații care prezintă preocupările și necesitățile fermierilor și de a propune acțiuni în vederea realizării acestora.

Un moment important este că FNFM nu poate reprezenta interesele fermierilor, fără a realiza consutările corespunzătoare cu fermierii membri

Obiectivul 3.
Participarea la îmbunătățirea politicilor în agricultură prin acțiuni de lobby și advocacy

Pilonii de Bază  a metodologiei FACT (Farmers Advocacy Consultation Tool )

Consultarea membrilor : Identificarea problemelor și chestiunilor aprinse , Colectarea informației de bază, Obținerea unui feedback

Cercetarea Participativă creează legături între cunoștințele fermierilor și a experților cu scopul de a pregăti propuneri durabile și de a găsi soluții potrivite la probleme

Pregătirea Propunerilor și Soluțiilor : în baza rezultatelor consultațiilor și sfaturilor experților

Promovarea, Lobby și/sau Negocierea propunerilor și soluțiilor: organizația accentuează problema și identifică scopurile pentru lobby, promovare sau negociere


Propunerea pentru modificarea impozitului <unic> in agricultura

Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare

 

Federatia Nationala a Fermierilor din Moldova considera inoportuna introducerea impozitului “unic” in Agricultura, in modul in care se propune, fiindca el are la baza lui o abordare fixa ce nu tine cont de nivelul de rentabilitate a afacerii.

Aplicarea impozitului “unic” in varianta propusa va afecta gospodariile agricole indiferent de dimensiunile lor cu nivel scazut de venituri. Vor fi afectate, mai ales, gospodariile agricole mici (de fermieri) care azi sunt impozitate la cota 7% a impozitului pe venit care, actualmente, nu platesc impoztele pe imobil, fiindca nu-l poseda, nu platesc impozitul rutier, findca nu poseda mijloace de transport. In tarile UE cota impozitului pe venit pentru micro-intreprinderi si intreprinderile mici este edal cu 0.

In acest context FNFM este de acord cu introducerea impozitului unic in modul in care se propune.

FNFM propune:

– stabilirea a 2 cote a impozitului unic:

  • 1.85 lei/bal ha pentru micro-intreprinderi si gospodariile mici;
  • 2.5 lei/bal ha pentru intreprinderile agricole.


Scrisoare politica fiscala 2013

Nr. _3338_ din _21 iunie_ 2012

Ministerul Finanţelor

Ministerul Economiei

Ministerul Agriculturii şi Indistriei Alimentare

Comisia Parlamentară agricultură şi industrie alimentară

Comisia Parlamentară economie, buget şi finanţe

Federaţia Naţională a Fermierilor  din Moldova exprimă dezacordul producătorilor agricoli faţă de intenţia Ministerului Finanţelor de a spori povara fiscală asupra lor şi vine cu propunerile sale vis-a-vis de politica fiscală pentru a. 2013. Solicităm să examinaţi propunerile noastre şi să Vă pronunţaţi pe marginea lor cu argumente şi explicaţii pe care le vom analiza în cadrul unei mese rotunde, pe care o vom organiza în curînd, cu participarea producătorilor agricoli şi reprezentanţii instituţiilor statului, responsabili de elaborarea şi implementarea politicii fiscale, alte organizaţii neguvernamentale din domeniu.

Cu respect,

Valeriu Cosarciuc

preşedinte


Propuneri subventionare 2013

SINTEZA

propunerilor ce ţin de subvenționarea agriculturii pe anul 2013 şi de perfecţionare a legislaţiei

Numărul şi conţinutul articolelor, care se propun spre modificare sau completarePropunerile de modificare şi completareExpunerea explicită a motivelor şi argumentarea propunerilor de modificare şi completare
123
Capitolul I / NOŢIUNI DE BAZĂ / p.1212) solicitant – producător agricol care a efectuat o investiţie, sau în capitalul socială al căruia au fost depuse, în modul stabilit, bunuri (active) în scopul desfăşurării activităţii de întreprinzător, pasibile de susţinere în cadrul fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli şi care a depus o cerere în acest sens, conform măsurilor de sprijin; si asociatiile de economii si imprumutLa Capitolul I / NOŢIUNI DE BAZĂ / p.12,  se adaugă  ”si asociatiile de economii siimprumut” Astfel obținem:12) solicitant – producător agricol care a efectuat o investiţie, sau în capitalul socială al căruia au fost depuse, în modul stabilit, bunuri (active) în scopul desfăşurării activităţii de întreprinzător, pasibile de susţinere în cadrul fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli şi care a depus o cerere în acest sens, conform măsurilor de sprijin; si asociatiile de economii si imprumutPrin introducerea acesteia nu vor fi neglijați fermierii care au beneficiat de serviciile asociatiilor de economii si imprumut
Capitolul I / NOŢIUNI DE BAZĂ / p.16La Capitolul I / NOŢIUNI DE BAZĂ / p.16,  se adaugă  p 16a) Asociatiile de economii si imprumut- organizaţie necomercială cu statut juridic special, constituită benevol de persoane fizice şi juridice, asociate pe principii comune, care acceptă de la membrii săi  depuneri de economii, le acordă acestora împrumuturi, precum şi alte servicii financiare, în conformitate cu categoria licenţei pe care o deţine;) LEGE Nr. 139 din  21.06.2007Prin introducerea acesteia nu vor fi neglijați fermierii care au beneficiat de serviciile asociatiilor de economii si imprumut
Capitolul I / NOŢIUNI DE BAZĂ / p.1818) tînăr fermier – producător agricol, înfiinţat cu cel putin un an înaintea depunerii cererii de acordare a subventiei într-o localitate rurală, a cărei fondator şi administratorunic sunt persoane fizice cu vîrsta între 18 – 30 ani la momentul depunerii cererii de solicitare a sprijinului şi deţine studii şi pregătire profesională în domeniul ce vizează investiţia pentru care se solicită subvenţie.La Capitolul I / NOŢIUNI DE BAZĂ / p.18,  se elimină  cu cel putin un an înaintea depunerii cererii de acordare a subventiei  . Categoria de vîrstă pentru tinerii fermieri să fie 18 – 40 ani. Astfel obținem:18) tînăr fermier – producător agricol, înfiinţat într-o localitate rurală, a cărei fondator şi administratorunic sunt persoane fizice cu vîrsta între 18 – 40 ani la momentul depunerii cererii de solicitare a sprijinului şi deţine studii şi pregătire profesională în domeniul ce vizează investiţia pentru care se solicită subvenţie.Trebuie de stimulat inițierea unor noi afaceri în domeniul agricol, în special pentru fermierii tineri. Prin omiterea sintagmei date se creaza condiții egale atît pentru fermierii noi, care doresc sa lanseze o noua afacere în domeniul agricol, cît și fermierii deja existenți
Capitolul III / CRITERIILE DE ELIGIBILITATE / p.9, sub. 3)9. Se consideră eligibil producătorul agricol care:3) a realizat investiţia fără componentă de grant, cu excepţia bunurilor (activelor) achiziţionate din sursele creditelor, acordate pentru tinerii fermieri în cadrul Proiectului de Servicii Financiare Rurale şi Dezvoltarea Businessului Agricol (IFAD V), sau în cadrul Programului naţional de abilitare economică a tinerilor;Capitolul III / CRITERIILE DE ELIGIBILITATE / p.9, sub. 3) se omite integralTrebuie de stimulat creditarea agriculturii , chiar daca creditele au element de grant.
Capitolul III / CRITERIILE DE ELIGIBILITATE / p.9, sub. 4)9. Se consideră eligibil producătorul agricol care: 4) este deţinător legal al bunului imobil în/pe care se efectuează investiţia şi/sau proprietar al bunurilor mobile ce constituie obiect al investiţiei. Termenul de arendă pentru terenurile agricole în scopul sădirii unor plantaţii multianuale, la momentul depunerii cererii de acordare a subvenţiei va fi de cel puţin 15 ani, iar pentru alte bunuri agricole în sensul Legii cu privire la arenda în agricultură nr. 198-XV din 15 mai 2003 (Monitorul Oficial al R. Moldova, 2003, nr. 163-166, art. 650), termenul de arendă va fi de cel puţin 5 ani, contracte înregistrate în modul stabilit.La Capitolul III / CRITERIILE DE ELIGIBILITATE / p.9, sub. 4) se adaugă  iar pentru culturile aromatice (trandafir , isop, oregano) 10 ani, salvie 3 ani Astfel obținem:4) este deţinător legal al bunului imobil în/pe care se efectuează investiţia şi/sau proprietar al bunurilor mobile ce constituie obiect al investiţiei. Termenul de arendă pentru terenurile agricole în scopul sădirii unor plantaţii multianuale, la momentul depunerii cererii de acordare a subvenţiei va fi de cel puţin 15 ani, iar pentru culturile aromatice (trandafir , isop, oregano) 10 ani, salvie 3 anisi pentru alte bunuri agricole în sensul Legii cu privire la arenda în agricultură nr. 198-XV din 15 mai 2003 (Monitorul Oficial al R. Moldova, 2003, nr. 163-166, art. 650), termenul de arendă va fi de cel puţin 5 ani, contracte înregistrate în modul stabilit.Culturile aromatice sunt cele mai productive în termenul propus
Capitolul III / p.12, sub.3)12. Pentru obţinerea subvenţiilor sînt necesare următoarele documente:3) planul de afaceri elaborat pentru o perioadă de cel puţin 3 ani, de la momentul depunerii cererii de acordare a subvenţiei, la accesarea măsurilor de sprijin 6 şi 8 din prezentul Regulament;La Capitolul III / p.12, sub.3) se adaugă măsurile de sprijin 3,4,5 Astfel obținem:12. Pentru obţinerea subvenţiilor sînt necesare următoarele documente:3) planul de afaceri elaborat pentru o perioadă de cel puţin 3 ani, de la momentul depunerii cererii de acordare a subvenţiei, la accesarea măsurilor de sprijin 3,4,5,6 şi 8 din prezentul Regulament;Investițiile care sunt cuprinse de masurile 3,4,5 sunt unele de lunga durată și necesită a fi efectuată o evaluare a riscurilor aferente acestor investiții într-un business plan.
Capitolul III / p.12, sub.5)12. Pentru obţinerea subvenţiilor sînt necesare următoarele documente:5) documentul care atestă pregătirea profesională în domeniul ce vizează investiţia, sau economic (copia diplomelor de studii, sau a ordinelor de angajare pentru salariaţii solicitantului). Echivalent documentelor enunţate poate fi şi certificatele de calificare sau de absolvire a unui curs de formare, de minimum 150 ore, în domeniul agricol, veterinar si, sau economic cu profil agricol;La Capitolul III / p.12, sub.5) se omite  ”de minimum 150 ore, în domeniul agricol, veterinar si, sau economic cu profil agricol; și se adaugă  sau contractul privind serviciilor de consultanţă (pe un termen cel puţin 3 ani) încheiat cu una din instituţiile de profil din ţară; Astfel obținem:12. Pentru obţinerea subvenţiilor sînt necesare următoarele documente:5) documentul care atestă pregătirea profesională în domeniul ce vizează investiţia, sau economic (copia diplomelor de studii, sau a ordinelor de angajare pentru salariaţii solicitantului). Echivalent documentelor enunţate poate fi şi certificatele de calificare sau de absolvire a unui curs de formare, sau contractul privind serviciilor de consultanţă (pe un termen cel puţin 3 ani) încheiat cu una din instituţiile de profil din ţară;Beneficiarii de subvenții pot sa nu aibă cunoștințele respective, dar pot beneficia de asistență din partea specialiștilor instituțiilor de profil. De multe ori fermierii nu au posibilitate sau nu au timp să frecventeze cursurile de formare, de minimum 150 ore, în domeniul agricol, veterinar si, sau economic cu profil agricol.
Măsura 1. Stimularea creditării producătorilor agricoli de către instituţiile financiareLa Măsura 1. se adaugă (de la bancile comerciale, organizatii de microfinantare, asociatii de economii si împrumut, și alte instituții financiare care activează legal)Astfel obținem:Măsura 1. Stimularea creditării producătorilor agricoli de către instituţiile financiare (de la băncile comerciale, organizații de microfinanțare asociații de economii și împrumut și alte instituții financiare care activează legal )Este nevoie de specificat concret categoria instituțiilor financiare
Măsura 1. p.2020. Mărimea sprijinului acordat se calculează în funcţie de valoarea sumei rambursate a creditului utilizat pentru domeniile prevăzute la punctul 18, precum şi a dobînzii efectiv achitate, aplicînd formula:S = r : rm ×d,unde:S – suma subvenţiei, în lei;r – rata dobînzii conform contractului de credit;r m – rata medie a dobînzii, stabilită de BNM, şi care constituie 14% ;d – suma dobînzii în lei, efectiv achitată în perioada 1 noiembrie 2012 – 31 octombrie 2013 pentru creditele accesate începînd cu anul 2010, pentru care este prezentată şi confirmarea achitării creditului aferent acesteia.La Măsura 1. p.20Formula de calcul propusă nu stimuleaza bancile comerciale sa micsoreze rata dobanzii. De exemplu:Var.1 Rata dobanzii conform contractului este de  r= 9%.Valoarea creditului este de 750000leid=67500lei;S=9/14*67500=43393leiDiferenta dintre dobanda achitata si sprijinul acordat va fi de 24107 leiVar.2 Rata dobanzii conform contractului este de  r=14%.Valoarea creditului este de 750000leid=105000lei;S=14/14*105000=105000leiDiferenta dintre dobanda achitata si sprijinul acordat va fi de 0 (zero) leiSe propune ca mărimea sprijinului acordat se calculează în funcţie de valoarea sumei rambursate în 2013 şi de termenul de utilizare a acestuia, conform formulei: (varianta 2012) S = d × P × n : t unde:S – suma subvenţiei, în lei;d – rata dobînzii conform contractului de creditP – valoarea sumei rambursate în anul de gestiune, conform contractului de credit, în lei;n – termenul efectiv de utilizare a creditului, calculat în zile calendaristice; conform graficului de rambursare, parte integrantă a contractului de creditt – termenul sau durata contractului de creditare în zile calendaristice, calculate pentru credite pină la un an de zile, sau 365 zile pentru contracte mai mari de un an.
Măsura 1. p.2323. Creditele cu porţiune de grant nu sunt eligibile în cadrul prezentei măsuri, indiferent de sursa lor.La  Măsura 1. se omite integral p.2323. Creditele cu porţiune de grant nu sunt eligibile în cadrul prezentei măsuri, indiferent de sursa lor.Trebuie de stimulat creditarea agriculturii , chiar daca creditele au element de grant.
Măsura 3. p.2828. Un producător agricol poate beneficia doar o singură dată de sprijinul oferit în cadrul prezentei măsuri pentru una şi aceeaşi suprafaţă. Suprafaţa minimă eligibilă în cadrul prezentei măsuri este de 0,5 ha, însă nu mai mult de 30 ha înfiinţat de unul şi acelaşi producător agricol, pentru livezile de măr.La  Măsura 3. p.28  se înlocuiește 0,5 ha cu 0,1 ha Astfel obținem:28. Un producător agricol poate beneficia doar o singură dată de sprijinul oferit în cadrul prezentei măsuri pentru una şi aceeaşi suprafaţă. Suprafaţa minimă eligibilă în cadrul prezentei măsuri este de 0,1 ha, însă nu mai mult de 30 ha înfiinţat de unul şi acelaşi producător agricol, pentru livezile de măr.Prin aceasta sunt stimulați fermierii mici si mijlocii, cu posibilități financiare reduse, sa cultive produse de valoare înaltă.
Măsura 3. p.29, sub.1),a)29. Mărimea sprijinului financiar acordat se calculează sub formă de cuantum, exprimat ca sumă fixă, la unitatea de suprafaţă utilă, după cum urmează:1) pentru înfiinţarea plantaţiilor pomicole, în funcţie de sistemul de cultură, tipul de portaltoi şi densitatea pomilor la un hectar:a) pentru livezile de măr, cu densitatea pomilor la hectar:- de la 1250 pînă la 1800 de bucăţi – 15 mii lei per hectar;- de la 1850 pînă la 2400 de bucăţi – 30 mii lei per hectar;- de la 2450 pînă la 3000 de bucăţi – 50 mii lei per hectar;- 3100 de bucăţi şi mai mult, inclusiv pentru păr, cu pomi de tip “knip-baum”, altoiţi pe portaltoi vegetativ, cu vigoare slabă (M-9), conform schemelor de plantare aprobate prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare, şi sistem de suport instalat – 80 mii lei per hectar;La  Măsura 3. p.29, sub.1),a) se adaugă:- de la 700 pînă la 1250 de bucăţi – 10 mii lei per hectar la livezile înfiinţate în toamna anului 2012.Astfel obținem:1) pentru înfiinţarea plantaţiilor pomicole, în funcţie de sistemul de cultură, tipul de portaltoi şi densitatea pomilor la un hectar:a) pentru livezile de măr, cu densitatea pomilor la hectar:- de la 700 pînă la 1250 de bucăţi – 10 mii lei per hectar la livezile înfiinţate în toamna anului 2012.- de la 1250 pînă la 1800 de bucăţi – 15 mii lei per hectar;- de la 1850 pînă la 2400 de bucăţi – 30 mii lei per hectar;- de la 2450 pînă la 3000 de bucăţi – 50 mii lei per hectar;- 3100 de bucăţi şi mai mult, inclusiv pentru păr, cu pomi de tip “knip-baum”, altoiţi pe portaltoi vegetativ, cu vigoare slabă (M-9), conform schemelor de plantare aprobate prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare, şi sistem de suport instalat – 80 mii lei per hectar;Prin aceasta sunt stimulați fermierii mici si mijlocii, cu posibilități financiare reduse, sa cultive produse de valoare înaltă.
Măsura 3. p.29, sub.1),b)29. Mărimea sprijinului financiar acordat se calculează sub formă de cuantum, exprimat ca sumă fixă, la unitatea de suprafaţă utilă, după cum urmează:1) pentru înfiinţarea plantaţiilor pomicole, în funcţie de sistemul de cultură, tipul de portaltoi şi densitatea pomilor la un hectar:b) pentru livezile de vişin, cireş, cais, prun, corcoduş, piersic, nectarin, precum şi păr, gutui, cu densitatea pomilor la hectar:- de la 400 pînă la 1000 de bucăţi – 10 mii lei per hectar;- 1001 bucăţi şi mai mult – 20 mii lei per hectar;La  Măsura 3. p.29, sub.1),b)- de la 400 pînă la 1000 de bucăţi –20 mii lei per hectar;- 1001 bucăţi şi mai mult – 30 mii lei per hectar;Astfel obținem:29. Mărimea sprijinului financiar acordat se calculează sub formă de cuantum, exprimat ca sumă fixă, la unitatea de suprafaţă utilă, după cum urmează:1) pentru înfiinţarea plantaţiilor pomicole, în funcţie de sistemul de cultură, tipul de portaltoi şi densitatea pomilor la un hectar:b) pentru livezile de vişin, cireş, cais, prun, corcoduş, piersic, nectarin, precum şi păr, gutui, cu densitatea pomilor la hectar:- de la 400 pînă la 1000 de bucăţi – 20 mii lei per hectar;- 1001 bucăţi şi mai mult – 30 mii lei per hectar;Aceasta va permite stimularea mai activă a culturilor sîmburoase și a altor culturi alternative, care vor avea avantaje competitive în viitorul apropiat. Totodata practica demonstrează ca la culturile sîmburoase se efectuiază cheltuieli considerabile pentru inființare, care necesită a fi compensate.
Măsura 3. p.29, sub.2),b)29. Mărimea sprijinului financiar acordat se calculează sub formă de cuantum, exprimat ca sumă fixă, la unitatea de suprafaţă utilă, după cum urmează: 2) pentru înfiinţarea plantaţiilor de viţă de vie:b) soiuri de struguri pentru vin – 20 mii lei per hectar, cu condiţia apartenenţei producătorului agricol la una din asociaţiile producătorilor de vinuri cu indicaţii geografice şi denumire de origine, sau, după caz, să deţină contracte de achiziţionare a strugurilor, încheiate cu întreprinderile vinicole din regiunea geografică respectivă;La  Măsura 3. p.29, sub.2),b) se omite ”cu condiţia apartenenţei producătorului agricol la una din asociaţiile producătorilor de vinuri cu indicaţii geografice şi denumire de origine, sau, după caz, să deţină contracte de achiziţionare a strugurilor, încheiate cu întreprinderile vinicole din regiunea geografică respectivă;”Astfel obținem:29. Mărimea sprijinului financiar acordat se calculează sub formă de cuantum, exprimat ca sumă fixă, la unitatea de suprafaţă utilă, după cum urmează:2) pentru înfiinţarea plantaţiilor de viţă de vie:b) soiuri de struguri pentru vin – 20 mii lei per hectarPrin aceasta fermierii sunt impuși sa încheie contracte cu întreprinderile vinicole în condiții nefavorabile lor.
Măsura 3. p.30, sub.5)30. Producătorii agricoli pot beneficia de subvenţii majorate în cazul înfiinţării plantaţiilor viticole:5)  prin replantare (renovare) pe terenuri rezultate din defrisarea plantatiilor vechi – 5 mii lei per hectar, cu exceptia cazurilor cînd solicitantul a beneficiat de surse bugetare, în cadrul Programului de valorificare a terenurilor noi si sporire a fertilitatii solurilor, gestionat de Agentia Relatii Funciare si Cadastru. ( Legea cu privire la pretul normative a pamintului)Măsura 3. p.30, sub.5) se omite integralConform tehnologiilor recomandate, terenurile supuse defrișării nu pot fi replantate cel putin pe un termen de 3 ani. De asemenea sunt necesare modificări legislative pentru a identifica alte surse financiare pentru stimularea defrișărilor plantațiilor vechi, luînd în calcul ca fondul de subvenționare este limitat.
Măsura 3. p.31, sub.2)31. La înfiinţarea plantaţiilor pomicole, de culturi nucifere, de arbuşti fructiferi şi căpşun, sprijinul financiar se majorează pentru plantaţiile înfiinţate:2)  prin replantare (renovare) pe terenuri rezultate din defrisarea plantatiilor vechi – 3 mii lei per hectar, cu excepţia cazurilor cînd solicitantul a beneficiat de surse bugetare, în cadrul Programului de valorificare a terenurilor noi şi sporire a fertilităţii solurilor, gestionat de Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru.Măsura 3. p.31, sub.2) se omite integralEste necesar de identificat alte surse financiare pentru stimularea defrișărilor plantațiilor vechi, luînd în calcul ca fondul de subvenționare este limitat.
Măsura 3. p.32, sub.4)32. Documentele solicitate suplimentar pentru obţinerea sprijinului sînt următoarele:4) copia certificatului de calitate a materialului săditor, eliberat de producător;La  Măsura 3. p.32, sub.4) se adaugă  şi de seminţeAstfel obținem:32. Documentele solicitate suplimentar pentru obţinerea sprijinului sînt următoarele:4) copia certificatului de calitate a materialului săditor şi de seminţe , eliberat de producător;Sunt culturi multianuale ca levănţică, isop şi jaleş care se înmulţesc prin seminţe.
Măsura 4. p.3838. Suprafaţa minimă eligibilă în cadrul prezentei măsuri este de 0,03 ha.La Măsura 4. p.38 0,03 ha se înlocuiește cu 0,01 ha.Astfel obținem:38. Suprafaţa minimă eligibilă în cadrul prezentei măsuri este de 0,01 ha.Prin aceasta sunt stimulați fermierii mici si mijlocii, cu posibilități financiare reduse, sa cultive produse de valoare înaltă.
Măsura 5. p.49 sub.2)49. Mărimea sprijinului acordat se calculează sub formă de compensaţie în proporţie de:2) 20% din cost (per unitate), dar nu mai mult de 500 000 lei per unitate şi nu mai mult de 1 000 000 lei per beneficiar, pentru:La  Măsura 5. p.49 sub.2 500 mii lei se înlocuieste cu 300 mii lei și se omite ”per unitate si nu maimult de 1 000 000 lei per beneficiar,”Astfel obținem:49. Mărimea sprijinului acordat se calculează sub formă de compensaţie în proporţie de:2) 20% din cost (per unitate), dar nu mai mult de 300 000 leiLuînd în calcul că fondul de subvenționare este limitat este necesar de plafonat suma subvențiilor pentru a mări numărul beneficiarilor
Măsura 5. p.49 sub.3), c)49. Mărimea sprijinului acordat se calculează sub formă de compensaţie în proporţie de:3) 20% din cost (per unitate), dar nu mai mult de 200 000 lei per beneficiar, pentru:c) maşini de presat paiele în rulouri sau baloturi, precum şi crengilor sau resturilor vegetale;La  Măsura 5. p.49 sub.3), c) se adaugă”tocătoare”Astfel obținem:49. Mărimea sprijinului acordat se calculează sub formă de compensaţie în proporţie de:3) 20% din cost (per unitate), dar nu mai mult de 200 000 lei per beneficiar, pentru:c) maşini de presat paiele în rulouri sau baloturi, precum şi tocătoare a crengilor sau resturilor vegetale;Acest tip de utilaje permit prelucrarea și utilizarea deșeurilor vegetale ca resurse energetice regenerabile, totodata reducând costurile de producere.
Măsura 5. p.49 sub.3)49. Mărimea sprijinului acordat se calculează sub formă de compensaţie în proporţie de:3) 20% din cost (per unitate), dar nu mai mult de 200 000 lei per beneficiar, pentru:La  Măsura 5. p.49 sub.3) se adauga un nou subpunctr) mașini de făcut peleți și bricheteAstfel obținem:49. Mărimea sprijinului acordat se calculează sub formă de compensaţie în proporţie de:3) 20% din cost (per unitate), dar nu mai mult de 200 000 lei per beneficiar, pentru:r) mașini de făcut peleți și bricheteEste important de stimularea utilizărea energiei regenerabile, utilizând resurse energetice proprii, totodata reducând costurile de producere.
Măsura 5. p.49 sub.3)49. Mărimea sprijinului acordat se calculează sub formă de compensaţie în proporţie de:3) 20% din cost (per unitate), dar nu mai mult de 200 000 lei per beneficiar, pentru:La  Măsura 5. p.49 sub.3) se adauga un nou subpuncts) sisteme de încălzire pe biomasă folosite în scopuri tehnologice (cazane, uscătoare, generatoare de caldura)Astfel obținem:49. Mărimea sprijinului acordat se calculează sub formă de compensaţie în proporţie de:3) 20% din cost (per unitate), dar nu mai mult de 200 000 lei per beneficiar, pentru:s) sisteme de încălzire pe biomasă folosite în scopuri tehnologice (cazane, uscătoare, generatoare de caldura)Este important de stimularea utilizărea energiei regenerabile, utilizând resurse energetice proprii, totodata reducând costurile de producere.
Măsura 5. p.5151. Producătorul agricol va avea dreptul să solicite subvenţia, în cazul punctului 50, subpunct 2) şi 3), odată cu achitarea ultimei rate şi trecerea în proprietate a tehnicii şi utilajului agricol noi, iar valoarea subvenţiei se va calcula:a) reieşind din ratele leasingului achitate în perioada 1 noiembrie 2012 – 31 octombrie 2013;b) exceptînd plăţile aferente leasingului (dobînda de leasing, asigurarea bunului, etc.).La Măsura 5. se omite integral p.51 51. Producătorul agricol va avea dreptul să solicite subvenţia, în cazul punctului 50, subpunct 2) şi 3), odată cu achitarea ultimei rate şi trecerea în proprietate a tehnicii şi utilajului agricol noi, iar valoarea subvenţiei se va calcula:a) reieşind din ratele leasingului achitate în perioada 1 noiembrie 2012 – 31 octombrie 2013;b) exceptînd plăţile aferente leasingului (dobînda de leasing, asigurarea bunului, etc.).Prin aceasta se creiază condiții discriminatorii pentru unii vînzători de tehnică agricolă în dezavantajul altora. Trebuie de creat condiții egale pentru toți agenții economici.
Măsura 5. p.52, sub 4)52. Documentele solicitate suplimentar pentru obţinerea sprijinului sînt următoarele:4) copia ordinului de plată privind achitarea integrală (inclusiv a avansului, indiferent de mărimea şi data achitării lui) a costului tehnicii şi utilajului agricol eligibil cadrul prezentei măsuri, şi/sau după caz, achitarea integrală a ratelor de leasing, inclusiv a dobînzilor de leasing, etc.La Măsura 5. p.52, sub 4) se omite sintagma ”integrală” Astfel obținem:52. Documentele solicitate suplimentar pentru obţinerea sprijinului sînt următoarele:4) copia ordinului de plată privind achitarea (inclusiv a avansului, indiferent de mărimea şi data achitării lui) a costului tehnicii şi utilajului agricol eligibil în cadrul prezentei măsuri, şi/sau după caz, achitarea ratelor de leasing, inclusiv a dobînzilor de leasing, etc.Prin aceasta se creiază condiții discriminatorii pentru unii vînzători de tehnică agricolă în dezavantajul altora. Trebuie de creat condiții egale pentru toți agenții economici.
Măsura 7. p.69, sub 1)69. În cadrul prezentei măsuri se acordă subvenţii producătorilor agricoli pentru procurările unui efectiv de cel puţin:1) 3 capete vaci/junci la fermele de bovine;La  Măsura 7. p.69, sub 1) 3 se înlocuiește cu 1Astfel obținem:69. În cadrul prezentei măsuri se acordă subvenţii producătorilor agricoli pentru procurările unui efectiv de cel puţin:1) 1 capete vaci/junci la fermele de bovine;Prin aceasta sunt stimulați fermierii mici si mijlocii, cu posibilități financiare reduse, sa activeze în domeniul zootehnic. Totodată se urmărește extinderea numărului şi înnoirea efectivului animalelor de prăsilă.
Măsura 8. p.77, sub 2)77. Mărimea sprijinului acordat se calculează sub formă de compensaţie în rate procentuale, conform facturilor fiscale/de expediţie, după caz invoice-urilor (facturi fiscale externe) şi declaraţiilor vamale de import (cu excepţia serviciilor de transport, instalare, a cheltuielilor vamale, etc.), în proporţie de:2) 30% din costul echipamentelor tehnologice şi al utilajelor pentru întreprinderile de procesare, uscare şi congelare a fructelor şi legumelor, de prelucrare primară a cerealelor şi produselor oleaginoase, cărnii, laptelui şi mierii de albini, precum şi case de ambalare, amplasate în localităţi rurale, dar nu mai mult de 1,5 mln. lei;La  Măsura 8. p.77, sub 2) se înlocuiește 30% cu 50% și se adaugă sintagma ”si al materialelor de constructie” Astfel obținem:77. Mărimea sprijinului acordat se calculează sub formă de compensaţie în rate procentuale, conform facturilor fiscale/de expediţie, după caz invoice-urilor (facturi fiscale externe) şi declaraţiilor vamale de import (cu excepţia serviciilor de transport, instalare, a cheltuielilor vamale, etc.), în proporţie de:2) 50 % din costul echipamentelor tehnologice, al utilajelor si al materialelor de constructie pentru întreprinderile de procesare, uscare si congelare a fructelor si legumelor, de prelucrare primara a cerealelor si produselor oleaginoase, carnii, laptelui si mierii de albini, precum si case de ambalare, amplasate în localitati rurale, dar nu mai mult de 1,5 mln. lei;Trebuie de dezvoltat mai activ  infrastructura de postrecoltare şi procesare. O atenție deosebită trebuie de atras la compensarea costurilor materialelor de construcție, care constituie cea mai mare parte a investiției.
Măsura 8. p.77, sub 3)77. Mărimea sprijinului acordat se calculează sub formă de compensaţie în rate procentuale, conform facturilor fiscale/de expediţie, după caz invoice-urilor (facturi fiscale externe) şi declaraţiilor vamale de import (cu excepţia serviciilor de transport, instalare, a cheltuielilor vamale, etc.), în proporţie de:3) 20% din costul echipamentelor tehnologice şi al utilajelor la întreprinderile menţionate la punctul 76, amplasate în orice localitate, inclusiv unităţile administrativ teritoriale autonome (oraşele şi satele) din cadrul municipiului Chişinău, dar nu mai mult de 1,5 mln. lei.La  Măsura 8. p.77, sub 3) se omite .Trebuie de stimulat întreprinderile din zonele rurale, în afară de unitățile administrativ teritoriale din mun.Chișinău și Bălți
Măsura 9   Stimularea consolidării terenurilor agricoleMăsura 9 se omite integralEste necesar de identificat alte surse financiare pentru stimularea consolidării terenurilor agricole, luînd în calcul ca fondul de subvenționare este limitat.
Măsura 10. p.90 sub. 1) si 2)90. Domeniul de acţiune. Mărimea subvenţiei se acordă producătorilor agricoli, prin intermediul asociaţiilor utilizatorilor de apă, pentru compensarea parţială a cheltuielilor suportate la utilizarea resurselor energetice la pomparea apei pentru irigaţie, după cum urmează:1) 50% – din costul cheltuielilor suportate la utilizarea energiei electrice la pomparea apei din sistemele de irigare centralizată;2) 80% – din costul cheltuielilor suportate la utilizarea energiei electrice la repomparea apei de două şi mai multe ori din sistemul de irigare centralizată;La  Măsura 10. p.90 sub. 1) si 2) se adaugă ”şi/sau a combustibilului utilizat” Astfel obținem:90. Domeniul de acţiune. Mărimea subvenţiei se acordă producătorilor agricoli, prin intermediul asociaţiilor utilizatorilor de apă, pentru compensarea parţială a cheltuielilor suportate la utilizarea resurselor energetice la pomparea apei pentru irigaţie, după cum urmează:1) 50% – din costul cheltuielilor suportate la utilizarea energiei electrice şi/sau a combustibilului utilizat la pomparea apei din sistemele de irigare centralizată;2) 80% – din costul cheltuielilor suportate la utilizarea energiei electrice şi/sau a combustibilului utilizat la repomparea apei de două şi mai multe ori din sistemul de irigare centralizată;În multe cazuri ca resurse energetic la pompare sunt utilizate si alte resurse energetice (motorina) nu doar energia electrică.

 

Compensațiile în suma de pînă la 300 000 lei să fie achitate integral (100%)

Valoarea maximă a suportului pentru un beneficiar nu va depăşi suma de 1 000 000 lei pentru toate măsurile aplicate.


Propuneri fiscale 2013

SINTEZA

propunerilor ce ţin de realizarea politicii fiscale şi vamale pe anul 2013 şi de perfecţionare a legislaţiei fiscale şi vamale

 

Denumirea legii, numărul şi conţinutul articolelor, care se propun spre modificare sau completarePropunerile de modificare şi completareExpunerea explicită a motivelor şi argumentarea propunerilor de modificare şi completareIntrare în vigoare a propunerilor de modificare şi completare
1234
Lege cu privire la asociaţiile obşteşti nr.837-XIII  din  17.05.1996Articolul 322. Certificatul de utilitate publică(3) Certificatul serveşte temei pentru scutirea, parţială sau integrală, a asociaţiei obşteşti de impozite, taxe şi alte obligaţii de plată, precum şi pentru oferirea suportului din partea statului în condiţiile prezentei legi, pentru acordarea înlesnirilor fiscale şi privilegiilor în conformitate cu actele legislative şi normative în vigoare.Art.VI. – Legea cu privire la asociaţiile obşteşti  nr.837-XIII  din  17.05.1996 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.153-156BIS din 02.10.2007), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1.  La articolul 322, alineatul (3) se abrogă.Modificarea dată se efectuează cu scopul aducerii în concordanţă a prevederilor Legii privind asociaţiile obşteşti   nr.837-XIII  din  17.05.1996 cu prevederile Codului fiscal.Astfel, conform prevederilor art.52 din Codul fiscal, dreptul la scutirea de plata impozitului pe venit se realizează prin cererea depusă de către organizaţia necomercială la organul teritorial al Serviciul Fiscal de Stat şi nu prin deţinerea certificatului de utilitate publică.Modificarea vizează art.322 alin.(3) şi art.324alin.(4) din Legea cu privire la asociaţiile obşteşti a proiectului de lege.La data publicării

Federația Națională a Fermierilor din Moldova Propune : Art.VI. – Legea cu privire la asociaţiile obşteşti  nr.837-XIII  din  17.05.1996 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.153-156BIS din 02.10.2007), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

Articolul 322. Certificatul de utilitate publică(3) Certificatul serveşte temei pentru scutirea, parţială sau integrală, a asociaţiei obşteşti de impozite, taxe şi alte obligaţii de plată, confirmate  prin cererea depusă de către organizaţia necomercială la organul teritorial al Serviciul Fiscal de Statconform prevederilor art.52 din Codul fiscal, dreptul la scutirea de plata impozitului pe venit  precum şi pentru oferirea suportului din partea statului în condiţiile prezentei legi, pentru acordarea înlesnirilor fiscale şi privilegiilor în conformitate cu actele legislative şi normative în vigoare.

Prin abrogarea articolului 322, alineatul (3) se omite sintagma  oferirea suportului din partea statului în condiţiile prezentei legi, pentru acordarea înlesnirilor fiscale şi privilegiilor în conformitate cu actele legislative şi normative în vigoare. 
Articolul 324. Retragerea certificatului(4) Retragerea certificatului constituie temei de încetare a facilităţilor fiscale şi nefiscale legate de statutul de utilitate publică.2.  La articolul 324, alineatul (4)  se abrogă .A se vedea argumentele expuse la art.322 alin.(3) din  Legea cu privire la asociaţiile obşteşti a proiectului de lege.Modificarea vizează art.322 alin.(3) şi art.324alin.(4) din Legea cu privire la asociaţiile obşteşti a proiectului de lege.La data publicării
Federația Națională a Fermierilor din Moldova Propune :
2.  La articolul 324, alineatul (4) rămâne intact.
A se vedea argumentele expuse la art.322 alin.(3)  Modificarea vizează art.322 alin.(3) şi art.324alin.(4) din Legea cu privire la asociaţiile obşteşti a proiectului de lege. 
Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997Articolul 3. Legislaţia fiscală(2) Actele normative adoptate de către Guvern, Ministerul Finanţelor, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor, Serviciul Vamal, de alte autorităţi de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi de către autorităţile administraţiei publice locale, în temeiul şi pentru executarea prezentului cod, nu trebuie să contravină prevederilor lui sau să depăşească limitele acestuia.Art.IX. – Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1.  Articolul 3:la alineatul (2), după cuvintele ,,Serviciul Vamal” se introduc cuvintele ,,de pe lîngă Ministerul Finanţelor”;Modificarea dată se efectuează în legătură cu transferarea Serviciului Vamal în subordinea Ministerului Finanţelor în baza Hotărîrii Guvernului nr.597 din 21.10.2009 privind unele măsuri de executare a Legii nr.21-XVIII din 18.09.2009.La data publicării
 se completează cu alineatul (41) cu următorul cuprins:„(41) Procedura de aplicare a legislaţiei fiscale se aplică în conformitate cu legislaţia în vigoare în timpul şi la locul aplicării dacă legislaţia nu prevede altceva”.Scopul completării date constă în stabilirea normelor generale de aplicare a legislaţiei fiscale în timp, prin concretizarea noţiunii de „impozitare”, precum şi stabilirea modului de aplicare a normelor de procedură fiscală în timp, acestea fiind în corespundere cu normele dreptului general.La data publicării
Articolul 5. Noţiuni generale32) Datorie compromisă – creanţă care este nerambursabilă în cazurile în care:a) agentul economic lichidat nu are succesor de drepturi;b) persoana juridică sau fizică care desfăşoară activitate de întreprinzător, declarată insolvabilă, nu are bunuri;c) persoana fizică care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi gospodăria ţărănească (de fermier) sau întreprinzătorul individual nu are, în decurs de 2 ani din ziua apariţiei datoriei, bunuri sau este în insuficienţă de bunuri ce ar putea fi percepute în vederea stingerii acestei datorii;d) persoana fizică a decedat şi nu mai există persoane obligate prin lege să onoreze obligaţiile acesteia;e) persoana fizică, inclusiv membrii gospodăriei ţărăneşti (de fermier) sau întreprinzătorul individual, care şi-a părăsit domiciliul nu poate fi găsită în decursul termenului de prescripţie stabilit de legislaţia civilă;f) există actul respectiv al instanţei de judecată sau al Departamentului de executare a deciziilor judecătoreşti (decizie, încheiere sau alt document prevăzut de legislaţia în vigoare) potrivit căruia perceperea datoriei nu este posibilă.Calificarea datoriei drept compromisă, în cazurile specificate mai sus, are loc doar în baza documentului corespunzător prin care se confirmă apariţia circumstanţei respective de implicare într-o formă juridică în condiţiile legii.

2. Articolul 5:la punctul 32) litera f), textul „Departamentului de executare a deciziilor judecătoreşti” se înlocuieşte cu textul „executorului judecătoresc”.

 

Modificarea se efectuează în scopul aducerii în concordanţă a prevederilor din Codul fiscal cu legislaţia în vigoare.La data publicării
 se completează cu punctul 40) cu următorul cuprins:„40) Dispozitive şi sisteme pentru înregistrarea operaţiunilor cu numerar:a) maşină de casă şi de control cu memorie fiscală (în continuare – maşină de casă şi de control) – aparat pentru înregistrarea operaţiunilor de casă, inclusiv păstrarea şi imprimarea informaţiei gestionare şi financiare la efectuarea decontărilor băneşti în numerar, construcţia căruia înglobează un modul fiscal ce controlează memoria fiscală, dispozitivele de imprimare şi afişare, asigurând protecţia algoritmilor de lucru şi a datelor de modificări neautorizate;b) sistemul informatic „Gateway Fiscal” (în continuare – SIGF) – platformă hardware şi software, construcţia căreia înglobează un nod intermediar de transmitere în timp real a informaţiei gestionare şi financiare la executarea operaţiunii de plată de la terminalele de plată în numerar (terminal cash-in), prin canale digitale securizate, în Sistemul Informaţional al Serviciului Fiscal de Stat şi care asigură protecţia algoritmilor de lucru şi a datelor de modificări neautorizate;”Scopul completării date constă în stabilirea expresă  în Codul fiscal a noţiunii ,,Dispozitive şi sisteme pentru înregistrarea operaţiunilor cu numerar” care vine întru îmbunătăţirea perceperii legislaţiei fiscale în partea ce ţine de înregistrare a numerarului   şi a sistemelor informatice.La data publicării
Articolul 8. Drepturile şi obligaţiile contribuabilului(2) Contribuabilul este obligat:a) să respecte modul stabilit de înregistrare (reînregistrare) de stat şi de desfăşurare a activităţii de întreprinzător;b) să se pună la evidenţă la organul fiscal în a cărui rază îşi are sediul stabilit în documentele de constituire (înregistrare) şi să-şi primească certificatul de atribuire a codului fiscal, să prezinte informaţiile iniţiale (şi să comunice modificările ulterioare) cu privire la sediul său, sediul subdiviziunilor, denumirea şi sediul instituţiilor financiare în care sînt deschise conturi, precum şi cu privire la sistarea temporară a activităţii subdiviziunilor;c) să ţină evidenţa contabilă conform formelor şi modului stabilit de legislaţie, să întocmească şi să prezinte organului fiscal şi serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale dările de seamă fiscale prevăzute de legislaţie, să asigure integritatea documentelor de evidenţă contabilă în conformitate cu cerinţele legislaţiei, să efectueze decontările băneşti în numerar cu utilizarea maşinilor de casă şi de control cu memorie fiscală (în continuare – maşini de casă şi de control), respectînd reglementările aprobate de Guvern, inclusiv Lista genurilor de activitate al căror specific permite efectuarea decontărilor băneşti în numerar fără aplicarea maşinilor de casă şi de control;3. La articolul 8 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:„c) să ţină evidenţa contabilă conform formelor şi modului stabilit de legislaţie, să întocmească şi să prezinte organului fiscal şi serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale dările de seamă fiscale prevăzute de legislaţie, să asigure integritatea documentelor de evidenţă contabilă în conformitate cu cerinţele legislaţiei, să efectueze încasările băneşti în numerar prin intermediul sistemelor informatice de înregistrare a operaţiunilor în numerar şi/sau cu utilizarea maşinilor de casă şi de control, respectînd reglementările aprobate de Guvern, inclusiv Lista genurilor de activitate al căror specific permite efectuarea încasărilor băneşti în numerar fără aplicarea maşinilor de casă şi de control;”. A se vedea argumentele expuse la art.5 pct.40)  din Codul fiscal al proiectului de lege.La data publicării
3. La articolul 8 alineatul (2), litera c) se exclude textul:inclusiv Lista genurilor de activitate al căror specific permite efectuarea încasărilor băneşti în numerar fără aplicarea maşinilor de casă şi de control;”.  
Articolul 12. NoţiuniÎn sensul prezentului titlu, se definesc următoarele noţiuni:1) Royalty (redevenţă) – venit care include plăţi de orice natură primite în calitate de compensaţie pentru utilizarea ori concesionarea oricărui drept de autor şi/sau a drepturilor conexe, inclusiv asupra unei opere literare, artistice sau ştiinţifice, inclusiv filme de cinema şi filme sau benzi pentru televiziune sau radiodifuziune, pentru utilizarea ori concesionarea oricărui brevet de invenţie, emblemă comercială, design sau model, plan, produs soft, formulă secretă sau proces, pentru utilizarea ori concesionarea utilajului industrial, comercial sau ştiinţific, a informaţiei referitoare la experienţa în domeniul industrial, comercial sau ştiinţific.4. La articolul 12, punctul 1) va avea următorul cuprins:,,1) Royalty (redevenţă) – plăţi de orice natură primite în calitate de recompensă pentru utilizarea ori transmiterea dreptului de utilizare a oricărui drept de autor şi/sau a drepturilor conexe, inclusiv asupra unei opere literare, artistice sau ştiinţifice, inclusiv filme de cinema şi filme sau benzi pentru televiziune sau radiodifuziune, pentru utilizarea ori  transmiterea dreptului de utilizare oricărui brevet de invenţie, emblemă comercială, design sau model, plan, produs soft, formulă secretă sau proces, pentru utilizarea ori  transmiterea dreptului de utilizare a informaţiei referitoare la experienţa în domeniul industrial, comercial sau ştiinţific.Modificarea dată se face cu scopul de a racorda noţiunea de royalty la cea definită în Modelul Convenţiei pentru evitarea dublei impuneri al OCDE (versiunea 2010).La data publicării
Articolul 15. Cotele de impozitSuma totală a impozitului pe venit se determină:a) pentru persoane fizice şi întreprinzători individuali în mărime de:- 7% din venitul anual impozabil ce nu depăşeşte suma de 25200 lei;- 18% din venitul anual impozabil ce depăşeşte suma de 25200 lei;b) pentru persoanele juridice – în mărime de 12% din venitul impozabil;c) pentru gospodăriile ţărăneşti (de fermier) – în mărime de 7% din venitul impozabil;d) pentru agenţii economici al căror venit a fost estimat în conformitate cu art.225 şi 2251 – în mărime de 15% din depăşirea venitului estimat faţă de venitul brut înregistrat în evidenţa contabilă de agentul economic.5. Articolul 15 litera a):
la prima liniuţă,  cifra ,,25200”  se înlocuieşte cu cifra  ,,26700”;
la liniuţa a doua, cifra ,,25200”  se înlocuieşte cu cifra  ,,26700”.
Modificările date reies din Obiectivele politicii fiscale şi vamale pe termenul mediu 2013-2015 şi are drept scop susţinerea persoanelor fizice cu venituri mici şi transpunerea treptată a presiunii fiscale asupra populaţiei cu venituri medii şi mai sus de medii.01.01.2013
Federația Națională a Fermierilor din Moldova Propune :5. Articolul 15 litera a):prima și a doua liniuţă,  se înlocuieşte cu ”-10 % din venitul anual impozabil ce depăşeşte suma de 42000 lei ”
Articolul 15 litera b): cifra ,,12”  se înlocuieşte cu cifra  ,,10”
Articolul 15 litera c) cifra ,,7”  se înlocuieşte cu cifra  ,,0” Astfel :Articolul 15. Cotele de impozitSuma totală a impozitului pe venit se determină:a) pentru persoane fizice şi întreprinzători individuali în mărime de:- 10% din venitul anual impozabil ce depăşeşte suma de 42000 lei;b) pentru persoanele juridice – în mărime de 10% din venitul anual impozabil ce depăşeşte suma de 42000 lei;c) pentru gospodăriile ţărăneşti (de fermier) – în mărime de 0% din venitul impozabil;

Suma de 42000 lei reprezintă un minim de existență a cîte 3500 lei pe lună pentru o persoana.

GȚ de tip familial sunt cele mai defavorizate din cauza imposibilității de ținere a evidenței contabile și imposibilitatea de evaluare a cheltuielilor reale pentru mijloace de producere.Se propune modificarea legii privind GȚ, unde GȚ-urile ce își desfășoara activitatea pe o suprafață mai mică de 100 ha să nu fie impozitate. Prin aceasta se urmărește scopul de trecere GȚ de la o activitate de subexistență la una comercială.

 
Articolul 18. Sursele de venit impozabileÎn venitul brut se includ:e) creşterea de capital definită la art.37 alin.(7), cu excepţia veniturilor specificate la art.20 lit.o1);6. Articolul 18:la litera e), cuvintele „ , cu excepţia veniturilor specificate la art.20 lit.o1)” se exclud;Odată cu excluderea art.20 lit.o1) din Codul fiscal operată prin legea nr.267 din 23.12.2011, norma dată şi-a pierdut aplicabilitatea.La data publicării
Federația Națională a Fermierilor din Moldova Propune :De menținut  art.20 lit.o1) din Codul fiscal( o1) veniturile obţinute de persoanele fizice cetăţeni ai Republicii Moldova de la înstrăinarea terenurilor cu destinaţie agricolă; )Este necesar de stimulat dezvoltarea pietei funciare prin ne-impozitarea veniturilor obţinute de persoanele fizice cetăţeni ai Republicii Moldova de la înstrăinarea terenurilor cu destinaţie agricolă; 
h) royalty (redevenţe);litera h) se completează în final cu textul ,, , cu excepţia celor achitate în folosul persoanelor fizice”.Se propune modificarea regimului de impozitare a venitului obţinut sub formă de royalty prin introducerea reţinerii finale a impozitului  pe venit la sursă pentru persoanele fizice-cetăţeni rezidenţi ai Republicii Moldova.Modificarea în cauză va exclude necesitatea depunerii de către această categorie de contribuabili a declaraţiei cu privire a impozitului pe venit  în cazul obţinerii veniturilor sub formă de royalty.Totodată, modificarea are drept scop simplificarea administrării fiscale şi prevenirea schemelor de evaziune fiscală.Modificările vizează art.18 lit.h), art.20 lit.z8), art.89 şi art.901 alin.(31) liniuţa a patra din Codul fiscal al proiectului de lege.01.01.2013
Articolul 20. Sursele de venit neimpozabileÎn venitul brut nu se includ următoarele tipuri de venit:z8) veniturile sub formă de royalty ale persoanelor fizice în vîrstă de 60 de ani şi mai mult;7. Articolul 20:litera z8) se abrogă;Prevederile art.18 lit.z8) din Codul fiscal au fost introduse cu scopul de a scuti această categorie de contribuabilide necesitatea depunerii declaraţiei cu privire la impozitului pe venit.Astfel, odată cu introducerea reţinerii finale la sursa de plată a impozitului pe venitul obţinut sub formă de royalty de către persoanele fizice-cetăţeni rezidenţi ai Republicii Moldova, prevederile date îşi pierd actualitatea.De asemenea, modificarea dată se efectuează în vederea respectării principiului echităţii fiscale prin tratarea egală a persoanelor fizice-cetăţeni rezidenţi ai Republicii Moldova care obţin venit sub formă de royalty.Totodată, prin modificarea dată se va elimina cazurile de evaziune fiscală existente prin achitarea veniturilor sub formă de royalty numai în folosul persoanelor fizice în vîrstă de 60 de ani şi mai mult.Modificarea vizează art.18 lit.h), art.20 lit.z8), art.89 şi art.901 alin.(31) liniuţa a patra din Codul fiscal al proiectului de lege.01.01.2013
z9) venitul din reevaluarea mijloacelor fixe şi a altor active;litera z9) se completează în final cu textul ,,la trecerea de la Standardele Naţionale de Contabilitate la Standardele Internaţionale de Raportare Financiară”;Modificarea în cauză prevede atribuirea  veniturilor din reevaluarea mijloacelor fixe la trecerea de la Standardele Naţionale de Contabilitate la Standardele Internaţionale de Raportare Financiară la sursă de venit neimpozabilă.Totodată, luînd în consideraţie prevederile art.27 alin.(11) din Codul fiscal (în scopuri fiscale nu se recunosc diferenţele din reevaluarea mijloacelor fixe), se propune completarea art.20 lit.z9) şi art.24 alin.(18) din Codul fiscal cu norme aferente reevaluării mijloacelor fixe  la trecerea de la Standardele Naţionale de Contabilitate la Standardele Internaţionale de Raportare Financiară.Modificarea vizează art.18 lit.z9)  şi art.24 alin.(18) din Codul fiscal al proiectului de lege.La data publicării
 se completează cu  litera z11) cu următorul cuprins:,,z11) Veniturile persoanelor fizice obţinute de la  consolidarea terenurilor agricole; ”.Modificarea dată se efectuiază în contextul stimulării procesului de consolidare a terenurilor agricole.În acest sens, se propune ca veniturile obţinute de persoanele fizice în urma consolidării terenurilor agricole să fie scutit de impozitul pe venit.01.01.2013
Federația Națională a Fermierilor din Moldova Propune :
La  Articolul 20:  litera z11
z11) Veniturile persoanelor fizice obţinute de la  consolidarea terenurilor agricole; ”.??? Ce inseamna consolidareaterenurilor agricole, consolidarea (re-parcelarea) se efectuiaza si prin instrainarea lor de catre persoanele fizice-veniturile obţinute de persoanele fizice cetăţeni ai Republicii Moldova de la înstrăinarea terenurilor cu destinaţie agricolă;- sa nu fie impozitate A se vedea art.18 
Articolul 33. Scutiri personale(1) Fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire personală în sumă de 8640 lei pe an.(2) Suma scutirii personale, stabilită la alin.(1), va constitui 12840 lei pe an pentru orice persoană care:a) s-a îmbolnăvit şi a suferit de boala actinică provocată de consecinţele avariei de la C.A.E. Cernobîl;b) este invalid şi s-a stabilit că invaliditatea sa este în legătură cauzală cu avaria de la C.A.E. Cernobîl;c) este părintele sau soţia (soţul) unui participant căzut sau dat dispărut în acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a independenţei Republicii Moldova, cît şi în acţiunile de luptă din Republica Afghanistan.d) este invalid ca urmare a participării la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a independenţei Republicii Moldova, precum şi în acţiunile de luptă din Republica Afghanistan;e) este invalid de război, invalid din copilărie, invalid de gradul I şi II;f) este pensionar-victimă a represiunilor politice, ulterior reabilitată.10. Articolul 33:la alineatul (1), cifra ,,8640” se înlocuieşte cu cifra ,,9120”;
la alineatul (2), cifra ,,12840” se înlocuieşte cu cifra ,,13560”.
Modificările date reies din Obiectivele politicii fiscale şi vamale pe termenul mediu 2013-2015 şi are drept scop  susţinerea persoanelor cu venituri mici şi mijlocii prin majorarea mărimilor scutirilor persoanele, pentru persoanele întreţinute şi personală majoră la rata inflaţiei. Totodată, se urmăreşte cointeresarea persoanelor fizice să-şi declare veniturile reale şi implicit impozitarea acestora.Modificările vizează art.33 alin.(1) şi alin.(2), art.34 alin.(1) şi alin.(2), art.35 alin.(1), alin.(2) lit.d) şi alin.(3) şi art.83 alin.(2) lit.b) din Codul fiscal al proiectului de lege.01.01.2013
Federația Națională a Fermierilor din Moldova Propune :
10. Articolul 33:la alineatul (1), cifra ,,8640” se înlocuieşte cu cifra ,,12000”
la alineatul (2), cifra ,,12840” se înlocuieşte cu cifra ,,13560”.
Se urmăreşte mărirea numărului  persoanelor fizice cointeresarea să-şi declare veniturile reale şi implicit impozitarea acestora. 
  Articolul 34. Scutiri acordate soţiei (soţului)(1) Persoana fizică rezidentă aflată în relaţii de căsătorie are dreptul la o scutire suplimentară în sumă de 8640 lei anual, cu condiţia că soţia (soţul) nu beneficiază de scutire personală.(2) Persoana fizică rezidentă aflată în relaţii de căsătorie cu orice persoană specificată la art.33 alin.(2) are dreptul la o scutire suplimentară în sumă de 12840 lei anual, cu condiţia că soţia (soţul) nu beneficiază de scutire personală.(3) Prevederile alin.(1) şi (2) se vor aplica din luna următoare lunii în care au apărut circumstanţele necesare pentru exercitarea dreptului specificat în acestea.

11. Articolul 34:la alineatul (1), cifra ,,8640” se înlocuieşte cu cifra ,,9120”;

la alineatul (2), cifra ,,12840” se înlocuieşte cu cifra ,,13560”.

A se vedea argumentele expuse la  art.33 din Codul fiscal al proiectului de lege.Modificările vizează art.33 alin.(1) şi alin.(2), art.34 alin.(1) şi alin.(2), art.35 alin.(1), alin.(2) lit.d) şi alin.(3) şi art.83 alin.(2) lit.b) din Codul fiscal al proiectului de lege.01.01.2013
Federația Națională a Fermierilor din Moldova Propune :
11. Articolul 34:la alineatul (1), cifra ,,8640” se înlocuieşte cu cifra ,, 12000”;
A se vedea argumentele expuse la  art.33 
Articolul 35. Scutiri pentru persoanele întreţinute(1) Contribuabilul (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire în sumă de 1920 lei anual pentru fiecare persoană întreţinută, cu excepţia invalizilor din copilărie pentru care scutirea constituie 8640 lei anual.12. Articolul 35:la alineatul (1), cifra ,,1920” se înlocuieşte cu cifra ,,2040”, iar  cifra ,,8640” se înlocuieşte cu cifra ,,9120”;A se vedea argumentele expuse la  art.33 din Codul fiscal al proiectului de lege.Modificările vizează art.33 alin.(1) şi alin.(2), art.34 alin.(1) şi alin.(2), art.35 alin.(1), alin.(2) lit.d) şi alin.(3) şi art.83 alin.(2) lit.b) din Codul fiscal al proiectului de lege.01.01.2013
(2) În înţelesul prezentului titlu, persoană întreţinută este persoana care întruneşte toate cerinţele de mai jos:a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soţiei (soţului) contribuabilului (părinţii sau copiii, inclusiv înfietorii şi înfiaţii) ori invalid din copilărie rudă de gradul doi în linie colaterală;b) locuieşte împreună cu contribuabilul sau nu locuieşte cu acesta, dar îşi face studiile la secţia cu frecvenţă a unei instituţii de învăţămînt mai mult de 5 luni pe parcursul anului fiscal;c) este întreţinută de contribuabil;d) are un venit ce nu depăşeşte suma de 8640 lei anual.la alineatul (2)  litera d),  cifra ,,8640” se înlocuieşte cu cifra ,,9120”.A se vedea argumentele expuse la  art.33 din Codul fiscal al proiectului de lege.Modificările vizează art.33 alin.(1) şi alin.(2), art.34 alin.(1) şi alin.(2), art.35 alin.(1), alin.(2) lit.d) şi alin.(3) şi art.83 alin.(2) lit.b) din Codul fiscal al proiectului de lege.01.01.2013
Articolul 36. Alte deduceri(2) Pot fi deduse, conform prezentului articol, numai donaţiile făcute în scopuri filantropice sau de sponsorizare în favoarea autorităţilor publice şi instituţiilor publice specificate la art.51, a organizaţiilor necomerciale specificate la art.52 alin.(1), precum şi în favoarea caselor de copii de tip familial.13. La articolul 36 alineatul (2), după cuvintele ,,art.52 alin.(1)” se  introduc cuvintele ,, şi la art.533”.Modificarea dată are drept scop restabilirea prevederilor ce permit deducerea în scopuri fiscale a donaţiilor făcute în scopuri filantropice sau de sponsorizare în favoarea organizaţiile sindicale şi patronale, care au fost eliminate aleatoriu prin legea  nr.267 din 23.12.2011, care a intrat în vigoare la data de 13.01.2012.13.01.2012
Articolul 46. Regimul evidenţei stocurilor de mărfuri şi materiale(3) Metodele de evidenţă a rezervelor de mărfuri şi materiale se aplică de către contribuabil în conformitate cu legislaţia contabilităţii.14. La articolul 46 alineatul (3), cuvintele ,,legislaţia contabilităţii” se înlocuiesc cu cuvintele ,,prevederile Standardelor Naţionale de Contabilitate şi Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară”.Modificarea dată are drept scop eliminarea  contradicţiilor care pot apărea în procesul ţinerii contabilităţii, deoarece înafară de contabilitatea financiară există şi contabilitatea managerială.La data publicării
Articolul 541. Subiecţii impunerii(1) Subiecţi ai impunerii sînt agenţii economici care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A. pe parcursul perioadei fiscale declarate, cu excepţia gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi întreprinzătorilor individuali.(2) Agenţii economici care corespund prevederilor alin.(1) şi care, la situaţia din 31 decembrie a perioadei precedente perioadei fiscale de declarare, au obţinut venit din activităţi operaţionale în sumă de pînă la 100000 lei utilizează regimul de impozitare prevăzut de prezentul capitol.(3) Agenţii economici care corespund prevederilor alin.(1) şi care, la situaţia din 31 decembrie a perioadei precedente perioadei fiscale de declarare, au obţinut venit din activităţi operaţionale în sumă de la 100000 la 600000 lei pot alege regimul de impozitare prevăzut de prezentul capitol sau în modul general stabilit.(4) Agenţii economici care, pe parcursul perioadei fiscale declarate, devin subiecţi ai T.V.A. vor aplica regimul de impozitare în modul general stabilit din momentul în care sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A.(5) Agenţii economici care, pe parcursul perioadei fiscale declarate, au încetat a fi plătitori de T.V.A. vor aplica regimul de impozitare prevăzut de prezentul capitol din momentul menţionat la art.113 alin.(4).(6) Agenţii economici care aplică regimul de impozitare conform prezentului capitol utilizează regulile de evidenţă prevăzute la cap.6 din prezentul titlu.15. Articolul 541:la alineatul (1), cuvintele ,,pe parcursul perioadei fiscale declarate” se exclud;
la alineatul (2), cuvintele ,,perioadei precedente” se înlocuiesc cu cuvintele ,,perioadei fiscale precedente”;la alineatul (3), cuvintele ,,perioadei precedente” se înlocuiesc cu cuvintele ,,perioadei fiscale precedente”;la alineatul (4), cuvintele ,,subiecţi ai” se înlocuiesc cu cuvintele ,,plătitori de”.
Modificarea  dată are un caracter redacţional.La data publicării
 16. După  articolul 541 se introduce un articol nou care devine 542 cu următorul cuprins:,,Articolul 542. Perioada fiscală(1) Prin perioadă fiscală se înţelege anul calendaristic la încheierea căruia se determină venitul din activitatea operaţională.(2) Pentru agenţii economici noi-creaţi, perioadă fiscală se consideră perioada de la data înregistrării agentului economic pînă la finele anului calendaristic.(3) Pentru agenţii economici lichidaţi sau reorganizaţi, perioadă fiscală se consideră perioada de la începutul anului calendaristic pînă la data radierii agentului economic din Registrul de stat.(4) Prin derogare de la prevederile alin.(1) a prezentului articol, pentru agenţii economici specificaţi la art.541 alin.(4), perioada fiscală privind aplicarea regimului de impozitare conform prezentului capitol se consideră de la începutul anului calendaristic pînă la data în care sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A..(5) Prin derogare de la prevederile alin.(1) a prezentului articol, pentru agenţii economici specificaţi la art.541 alin.(5), perioada fiscală privind aplicare a regimului de impozitare conform prezentului capitol se consideră perioada de la data în care au încetat a fi plătitori de T.V.A. pînă la finele anului calendaristic.”.Se propune  completarea  Titlului 71 cu  un nou articol ,,art.542. Perioada fiscală”, cu scopul  stabilirii normelor exprese privind perioada fiscală, excluzînd astfel posibile înterpretării duale în parte ce ţine de  durata perioadei fiscale pentru agenţii economici subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii.La data publicării
Articolul 542. Obiectul impuneriiObiect al impunerii este venitul din activitatea operaţională obţinut în perioada fiscală declarată.17. Articolul 542 devine articolul 543.După articolul 541 se propune introducerea unui nou articol 542, respectiv, conform tehnicii legislative articolele deja existente urmeză a fi renumerotate.Modificarea vizează art.542, art.543, art.544 şi art.545 din Codul fiscal al proiectului de lege.La data publicării
Articolul 543. Cota de impozitCota impozitului pe venit constituie 3% din obiectul impunerii.18. Articolul 543 devine articolul 544.A se vedea argumentele expuse la art.542  din Codul fiscal al proiectului de lege.Modificarea vizează art.542, art.543, art.544 şi art.545 din Codul fiscal al proiectului de lege.La data publicării
Articolul 544. Modul de calculare, achitare şi declarare(1) Calcularea impozitului pe venit se efectuează prin aplicarea cotei impozitului asupra venitului din activitatea operaţională.(2) Calcularea impozitului se efectuează trimestrial. Achitarea la buget se efectuează în termen de o lună de la încheierea trimestrului corespunzător.(3) Darea de seamă privind impozitul pe venit se prezintă nu mai tîrziu de 31 martie a anului următor perioadei fiscale de gestiune.(4) Formularul şi modul de completare a dării de seamă se aprobă de către Ministerul Finanţelor.19. Articolul 544 devine articolul 545.A se vedea argumentele expuse la art.542  din Codul fiscal al proiectului de lege.Modificarea vizează art.542, art.543, art.544 şi art.545 din Codul fiscal al proiectului de lege.La data publicării
Articolul 80. Impozitarea dividendelor(1) Agentul economic achită dividende acţionarilor (asociaţilor) săi din venitul rămas după impozitare.(2) Persoanele juridice, întreprinzătorii individuali, gospodăriile ţărăneşti (de fermier), care primesc dividende de la agenţi economici, includ aceste dividende în venitul brut şi achită impozit pe venit în conformitate cu legislaţia.20. La articolul 80, alineatul (2) se abrogă.Modificarea dată are drept scop racordarea art.80 la prevederilor art.901 alin.(31) din Codul fiscal.Odată cu modificarea  art.18 lit.m), art.901 alin.(31) şi art.91 alin.(1) din Codul fiscal operată prin legea nr.267 din 23.12.2011, dividentele achitate se impozitează la sursă finală, ceea ce scuteşte agenţii economici de a include sumele date în venitul brut al acestora.La data publicării
Articolul 83. Prezentarea declaraţiei cu privire la impozitul pe venit şi a documentului cu privire la venitul societăţii(2) Sînt obligaţi să prezinte declaraţia cu privire la impozitul pe venit:
b) persoanele fizice rezidente (cetăţenii Republicii Moldova, cetăţenii străini şi apatrizii, inclusiv membrii societăţilor şi acţionarii fondurilor de investiţii) care nu au obligaţii privind achitarea impozitului, dar:- obţin venit impozabil din surse altele decît salariul, cu excepţia cazurilor în care obţin venituri impozabile doar din plăţile primite conform art.90, care depăşeşte suma scutirii personale de 8640 lei pe an, acordate conform art.33 alin.(1);- obţin venit impozabil sub formă de salariu, care depăşeşte suma de 25200 lei pe an, cu excepţia persoanelor fizice care obţin venit sub formă de salariu la un singur loc de muncă;- obţin venituri impozabile atît sub formă de salariu, cît şi din orice alte surse, a căror sumă totală depăşeşte 25200 lei pe an;- obţin venit impozabil care depăşeşte suma de 25200 lei pe an doar din plăţile primite conform art.90;c) persoanele juridice rezidente, cu excepţia autorităţilor publice şi instituţiilor publice, indiferent de prezenţa obligaţiei privind achitarea impozitului;d) formele organizatorice rezidenţi cu statut de persoană fizică, potrivit legislaţiei, precum şi persoanele care administrează succesiunea conform art.17, indiferent de prezenţa obligaţiei privind achitarea impozitului;e) reprezentanţa permanentă a nerezidentului în Republica Moldova, indiferent de prezenţa obligaţiei privind achitarea impozitului.

21. Articolul 83 alineatul (2) litera b):

la prima liniuţă cifra ,,8640” se înlocuieşte cu cifra ,,9120”la liniuţa a doua,  cifra ,,25200” se înlocuieşte cu cifra ,,26700”;la liniuţa a treia,   cifra ,,25200” se înlocuieşte cu cifra ,,26700”;la liniuţa a patra, cifra ,,25200” se înlocuieşte cu cifra ,,26700”.

A se vedea argumentele expuse la  art.33 din Codul fiscal al proiectului de lege.Modificările vizează art.33 alin.(1) şi alin.(2), art.34 alin.(1) şi alin.(2), art.35 alin.(1), alin.(2) lit.d) şi alin.(3) şi art.83 alin.(2) lit.b) din Codul fiscal al proiectului de lege.01.01.2013
Federația Națională a Fermierilor din Moldova Propune :
21. Articolul 83 alineatul (2) litera b):la prima liniuţă cifra ,,8640” se înlocuieşte cu cifra ,,9120” 12000;la liniuţa a doua,  cifra ,,25200” se înlocuieşte cu cifra ,,26700”; 42000la liniuţa a treia,   cifra ,,25200” se înlocuieşte cu cifra ,,26700”;la liniuţa a patra, cifra ,,25200” se înlocuieşte cu cifra ,,26700”.
A se vedea argumentele expuse la  art.15 și la art.33 

 

 

 

Totodată, se prevede introducerea cotei standard a TVA de 20% pentru producţia agricolă primară în schimbul cotei reduse a TVA de 8%, cu restituirea directă a diferenței dintre 20% și 8% din veniturile bugetului de stat în vederea evitării distorsionării sistemului general de impozitare, simplificării administrării fiscale şi susţinerii producătorilor agricoli.

 

Federația Națională a Fermierilor din Moldova propune:

Introducerea cotei standard a TVA de 20% pentru producţia agricolă primară, cu restituirea diferenței dintre 20% și 8%, dar fără transferarea acesteia în contul bugetului de stat. Se face cu scopul de a evita fluctuații inutile în bugetul de stat și mai apoi în contul întreprinderilor agricole. Acest fapt trebuie specificat explicit în lege. Totodată cota TVA de 8% pentru producția de zahăr se menține.

Modelul Ukrainean de restituire a TVA:

8.1 Resident implicat în activitatea de antreprenoriat în agricultură, silvicultură şi în domeniul pescuitului, și care corespunde criteriilor punctului 8.6 () prezentului regulament (în continuare ”întreprindere agricolă”), î-și poate alege un tratament fiscal prefirențial.

8.2 Potrivit regimului fiscal prefirențial, suma taxei pe valoarea adăugată , aplicată întreprinderilor agricole pentru produsele agricole (servicii) , nu este plătită în bugetul de stat și rămâne în totalitate la dispoziția întreprinderii ca suma taxei pe valoare adăugată restituită, plătită (transferată) furnizorului de factori de producere, iar restul sumei impozitului – pentru alte scopuri de producere .

8.6 Întreprindere agricolă se socoate întreprinderea a cărei activitate de bază este furnizarea produselor agricole (servicii) utilizînd capacitățile de producere proprii sau arendate, precum și pe bază de comision, unde ponderea produselor agricole constituie nu mai puțin de 75% din valoarea tuturor mărfurilor (serviciilor), stabilite în timpul ultimelor douăsprezece perioade de raportare consecutive din impozitul agregat.

Impozitul unic:

Ministerul finanțelor propune:

6 lei pentru un bal-hectar        ( media 64 bal-hectar/ha => 6 * 64 = 384 lei/ha)

Federația Națională a Fermierilor din Moldova Propune

1.8 lei pentru un bal-hectar        ( media 64 bal-hectar/ha =>  1.8* 64 = 115,2 lei/ha) 1.8 lei pentru un bal-hectar vor fi impozitate atât culturile anuale cât și culturile multianuale, dat fiind faptul ca culturile multianuale reprezintă culturi de valoare înaltă, ce trebuie stimulate în Republica Moldova, și care necesită investiții esențiale pentru înființarea lor.


Пролистать наверх