DESPRE EGALITATEA DE GEN ȘI DREPTURILE FEMEILOR//NOI STATISTICI UE

Este egalitatea de gen o realitate în Europa❓
Aflăm împreună din cel mai recente date statistice (2021) în UE.

Este egalitatea de gen o realitate în Europa❓
👆Aflăm împreună din cel mai recente date statistice (2021) în UE.
===========================================
Atitudinile față de egalitate evoluează, dar nici măcar generația tânără actuală nu este imună la stereotipurile și disparitățile de gen. În prezent, inegalitățile dintre femei și bărbați persistă, în special pe piața forței de muncă.
👩‍🧑‍Egalitatea dintre femei și bărbați reprezintă unul dintre principiile fondatoare ale Uniunii Europene. În ultimele decenii, UE a înregistrat progrese semnificative în domeniu. Există însă în continuare disparități.
📌Femeile muncesc încă, în mare parte, în sectoarele mai slab plătite și ocupă mai puțin posturi cu putere decizională.
👆Egalitatea de gen este printre primele puncte de pe agenda politică a Comisiei Europene. De altfel, Comisia a adoptat recent o Strategie ambițioasă privind egalitatea de gen (2020-2025), prin care vrea să creeze condițiile pentru ca femeile și bărbații să fie cu adevărat egali în Europa. Mai jos sunt enumerate doar câteva dintre provocările cu care se confruntă femeile.
Care e situația și ce face UE în acest domeniu❓
Egalitatea de gen este acum integrată în mai multe domenii de politică a UE. Scopul este ca femeile și bărbații să se bucure de drepturi egale (egalitate în procesul decizional, încetarea violenței împotriva femeilor, eliminarea diferențelor de remunerare între femei și bărbați etc.). Iată câteva statistici despre situație și despre acțiunile UE asociate.
💵Egalitate de remunerare
În Uniunea Europeană (UE-27), femeile câștigă în medie cu 16 % mai puțin decât bărbații – cu diferențe semnificative de la o țară la alta. UE acționează atât prin comunicare (ex. campania anuală „Ziua europeană a egalității salariale”, organizată de Comisia Europeană pe 4 noiembrie), cât și prin legi (ex. normele privind dreptul UE la echilibrul dintre viața profesională și cea privată).
👩‍💻Educație și cercetare
Inegalitățile de gen în educație persistă, de exemplu, în ceea ce privește preferințele de studiu. Este mai probabil ca femeile să aibă o diplomă de studii superioare, dar ele rămân suprareprezentate în domenii de studiu legate de roluri feminine tradiționale, cum ar fi cele de îngrijire, și subreprezentate în domenii precum știința și ingineria.
👆✅De aceea, UE a creat concursul Premiul UE pentru femei inovatoare și sprijină Ziua internațională a femeilor și a fetelor din domeniul științei. Egalitatea de gen este și un aspect transversal al programului Orizont 2020, prin care UE finanțează cercetarea și inovarea.
❗️Violența
33 % din femeile din UE au fost victime ale violenței fizice și/sau sexuale!
UE caută să combată violența împotriva femeilor prin legislație și prin măsuri practice privind drepturile victimelor, în conformitate cu Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice.
👩‍⚖️Funcții de conducere
Femeile sunt mai puțin reprezentate și în pozițiile de conducere din diferite domenii: politică, economie, știință și cercetare. Numai 7,5 % dintre președinții consiliilor de administrație și 7,7 % dintre directorii executivi sunt femei! Vezi fișa informativă despre Strategia UE privind egalitatea de gen 2020-2025.
✅Comisia Europeană este hotărâtă să echilibreze situația. Condus de Ursula von der Leyen, prima femeie președintă a Comisiei, Colegiul comisarilor UE este, în premieră, aproape de atingerea parității de gen.
Cum măsoară UE progresele❓🤔
Cetățenii UE dispun de numeroase modalități de combatere a inegalității de gen. Identificarea problemei este prima etapă a procesului. De aceea, Eurostat oferă informații atât despre situația din UE, în ansamblu, cât și despre situația din statele membre.
Cu aceste statistici la îndemână, organisme precum Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați pot lupta pentru șanse egale prin crearea unor politici mai bune. Institutul publică un indice al egalității de gen care măsoară conceptul complex de egalitate de gen și sprijină monitorizarea progreselor înregistrate în domeniul egalității de gen în întreaga UE de-a lungul timpului.
Programul de învățare reciprocă între statele membre ale UE a încurajat schimbul de idei de combatere a disparității de gen. De exemplu, Elveția, Germania și Austria utilizează instrumente inovatoare precum instrumentul de calcul al diferenței de salarizare între bărbați și femei tocmai pentru a pune pe tapet această problemă.
UE colaborează strâns și cu organismele naționale de promovare a egalității de gen și cu organizații ale societății civile precum Lobby-ul european al femeilor.
========================================
ENG
‼🤔 ABOUT GENDER EQUALITY AND WOMEN’S RIGHTS.
Gender equality is a reality in Europe❓
👆We are together with the latest statistics (2021) in the EU.
===========================================
Attitudes towards equality are evolving, but not even the current young generation is immune to stereotypes and gender disparities. At present, inequalities between women and men persist, especially in the labor market.
Equality between women and men is one of the founding principles of the European Union. In recent decades, the EU has made significant progress in this area. However, there are still disparities.
Women still work, for the most part, in lower paid sectors and hold fewer decision-making positions.
Gender equality is one of the top items on the European Commission’s political agenda. In fact, the Commission has recently adopted an ambitious Gender Equality Strategy (2020-2025), which aims to create the conditions for women and men to be truly equal in Europe. Listed below are just a few of the challenges women face.
What is the situation and what is the EU doing in this area?
Gender equality is now integrated into several EU policy areas. The aim is for women and men to enjoy equal rights (equality in decision-making, an end to violence against women, the elimination of differences in pay between men and women, etc.). Here are some statistics on the situation and the associated EU action.
💵 Equal pay
In the European Union (EU-27), women earn on average 16% less than men – with significant differences from one country to another. The EU acts both through communication (eg the annual European Equal Pay Day campaign organized by the European Commission on 4 November) and through laws (eg rules on EU right to work-life balance).
👩‍💻Education and research
Gender inequalities in education persist, for example, in terms of study preferences. Women are more likely to have a higher education degree, but they remain overrepresented in areas of study related to traditional female roles, such as care, and underrepresented in areas such as science and engineering.
That is why the EU has created the EU Innovative Women Award competition and supports International Women’s Day in Science. Gender equality is also a cross-cutting issue of Horizon 2020, through which the EU funds research and innovation.
❗️Violence
33% of women in the EU have been victims of physical and / or sexual violence!
The EU seeks to combat violence against women through legislation and practical measures on victims’ rights, in line with the Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence.
👩‍⚖️Direction functions
Women are also less represented in leadership positions in various fields: politics, economics, science and research. Only 7.5% of board chairs and 7.7% of executives are women! See the fact sheet on the EU Gender Equality Strategy 2020-2025.
The European Commission is determined to balance the situation. Led by Ursula von der Leyen, the first woman President of the Commission, the EU College of Commissioners is, for the first time, close to achieving gender parity.
How the EU measures progress❓🤔
EU citizens have many ways to combat gender inequality. Identifying the problem is the first step in the process. Therefore, Eurostat provides information on both the situation in the EU as a whole and the situation in the Member States.
With these statistics at hand, bodies such as the European Institute for Equal Opportunities for Women and Men can fight for equal opportunities by creating better policies. The Institute publishes a Gender Equality Index that measures the complex concept of gender equality and supports the monitoring of progress on gender equality across the EU over time.
The mutual learning program between EU Member States has encouraged the exchange of ideas to combat gender inequality. For example, Switzerland, Germany and Austria use innovative tools such as the payroll calculator to put this issue on the table.
The EU also works closely with national gender equality bodies and civil society organizations such as the European Women’s Lobby.
DESPRE EGALITATEA DE GEN ȘI DREPTURILE FEMEILOR//NOI STATISTICI UE
Пролистать наверх