FEMEILE NOASTRE – MÂNDRIA NOASTRĂ!

RO:
Ne-am obișnuit să vedem femeile noastre de cu zor în câmpuri, vii sau livezi, în secții de producere, femei care inițiază și dezvoltă afaceri frumoase în agricultură și devin exemple și pentru alte femei. Cu toate acestea, potrivit datelor statistice, doar 15% dintre ele, dețin afaceri în agricultură.
Ne dorim să motivăm femeile și mai mult, să le oferim suportul nostru pentru a reuși să realizeze ce își doresc și în acest scop noi, Federația Națională a Fermierilor din Moldova suntem alături constant de ele, femeile noastre.

În data de 15 octombrie, la nivel mondial este sărbătorită Ziua Internațională a Femeilor din Mediul Rural iar cu această ocazie, Federația Națională a Fermierilor din Moldova a organizat un eveniment, o “masă rotundă” la care au fost invitate doamne îndrăgostite de agricultură.
Scopul acestui eveniment este cel de a apropia femeile, de a le face mai solidare între ele, de a le promova pentru ca acestea să își conducă independent afacerile, devenind lideri, obținând profituri maxime din ceea ce produc.
Potrivit prezentării realizate de către expertul CBS Expert Research, Vasile Cantarjî, “ Profilul Femeilor din Zona Rurală”, cât privește aspectul antreprenoriatului în zona rurală, pozițiile de manageri sunt ocupate în proporție de 78,4% de bărbați, în timp ce femeilor le revin poziția de manageri doar 21,6%. Este așadar din păcate o inegalitate destul de mare la acest capitol și aici încă mai avem de lucru. Pe de altă parte, aceeași statistică mai arată că 55,8% dintre femeile de la sat sunt cele casnice, neangajate, în comparație cu 44,2% reprezentate de bărbați. Prin urmare, înțelegem că în mare parte, femeile în special cele de la sate, preferă în continuare să acorde prioritate familiei, copiilor, grijilor pe lîngă casă și mai puține să ocupe funcții înalte sau să aibă curajul de a-și fonda propriile afaceri pe care tot ele să le și conducă.
Multe dintre problemele majore cu care se confruntă femeile – lideri în agricultură au fost expuse la masa rotundă și trecute în agenda de lucru a deputatei în Parlamentul Republicii Moldova, Marcela Nistor căreia îi mulțumim pentru prezență și implicare activă în discuții. Atitudinea deschisă pe care a manifestato și dorința de a ajuta în îmbunătățirea mai multor aspecte, ne face să fim cu toții mai optimiști și încrezători că tot mai multe femei care vor porni afaceri în mediul rural vor beneficia de tot sprijinul și atenția inclusiv a autorităților noastre.
Ne bucurăm nespus că la masa noastră rotundă au participat femei cu spirit antreprenorial, femei-lideri, cu ambiție, curaj și determinare din cele mai diverse ramuri ale agriculturii: apicultură, zootehnie, viticultură, producătoare de fructe de mure, cereale, lactate și altele. Nici uneia dintre ele nu le-a fost ușor mai ales la începuturi, confruntându-se cu fricile de eșec, cu lipsa resurselor financiare sau nefiind susținute de cineva pentru a putea porni la drum. Cu toate acestea, au pus la bătaie toată priceperea, cunoștințele și încrederea că vor reuși și au încercat. Majoritatea au reușit și astăzi se bucură de aprecierea tuturor. Tocmai astfel de femei inspiră și cum ne place nouă să o spunem de fiece dată fac din Moldova un loc mai bun!.
Vă mulțumim dragi femei!
========================================
Our women a reason to be proud!
EN:
We have become accustomed to seeing our women in the fields, vineyards or orchards, in production sections, women who initiate and develop beautiful businesses in agriculture and become examples for other women as well. However, according to statistics, only 15% of them own businesses in agriculture.
We want to motivate our women even more, to offer them our support to succeed in achieving what they want and for this purpose we, the National Federation of Farmers of Moldova are constantly with them, our women.
On October 15, the International Day of Rural Women is celebrated worldwide and on this occasion, the National Federation of Farmers of Moldova organized an event, a “round table” to which ladies in love with agriculture were invited.
The purpose of this event is to bring women closer, to make them more supportive of each other, to promote them so that they can run their businesses independently, becoming leaders, obtaining maximum profits from what they produce.
According to the presentation made by the CBS Expert Research expert, Vasile Cantarjî, “The Profile of Women in Rural Areas”, regarding the aspect of entrepreneurship in rural areas, the positions of managers are occupied in proportion of 78.4% by men, while women the position of managers only 21.6%.
So, unfortunately, there is a pretty big inequality in this regard and we still have work to do here. On the other hand, the same statistics show that 55.8% of women in the village are domestic, unemployed, compared to 44.2% represented by men. Therefore, we understand that for the most part, women, especially those in villages, still prefer to give priority to family, children, care around the home and less to hold senior positions or have the courage to start their own businesses on that they also lead them.
Many of the major issues facing women – leaders in agriculture were presented at the round table and included in the agenda of the deputy in the Parliament of the Republic of Moldova, Marcela Nistor, whom we thank for their presence and active involvement in discussions.
The open attitude he showed and the desire to help improve many aspects, makes us all more optimistic and confident that more and more women who will start businesses in rural areas will benefit from all the support and attention including our authorities.
We are very happy that our round table was attended by women with entrepreneurship, women leaders, with ambition, courage and determination from the most diverse branches of agriculture: beekeeping, animal husbandry, viticulture, producers of blackberries, cereals, dairy and others. . It was not easy for any of them, especially in the beginning, facing the fears of failure, lack of financial resources or not being supported by anyone to be able to start on the road. However, they put all their skill, knowledge and confidence to work and tried.
Most of them have succeeded and today they enjoy everyone’s appreciation. It is such women who inspire and as we like to say every time they make Moldova a better place !.
Thank you dear women!
Respectfully, the National Federation of Farmers of Moldova.
FEMEILE NOASTRE – MÂNDRIA NOASTRĂ!
Пролистать наверх