Statutul FNFM

 APROBAT

de Adunarea de constituire

a Asociaţiei

la  8  decembrie 1995

procesul verbal nr. 1;

Modificări:

1) 24 ianuarie 1997;

2) “20“ ianuarie 1998.

3)4 februarie 2000

3)28 februarie 2003

4)24 februarie 2006

 

     ÎNREGISTRAT

de Ministerul Justiţiei

al Republicii Moldova

Nr. 607

“22” decembrie 1995

Reînregistrat de Ministerul

Justiţiei al Republicii Moldova

nr. 0243

22 ianuarie 1998

Înregistrat în redacţie nouă de Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova

la

Viceministru

______________________

 

 

 

S T A T U T U L

Asociaţiei obşteşti

FEDERAŢIA  NAŢIONALĂ  A FERMIERILOR DIN MOLDOVA

 CHIŞINĂU    MOLDOVA

                                                                       Prezentul Statut este   în redacţia nouă

 

  CUPRINS

1. Dispoziţii generale.

2. Scopurile, sarcinile şi metodele de activitate ale Asociaţiei.

3. Structura şi organele de conducere ale Asociaţiei.

4. Subdiviziunile structurale ale Asociaţiei.

5. Membrii Asociaţiei. Drepturile şi obligaţiile lor.

6. Patrimoniul şi sursele de finanţare ale Asociaţiei.

7. Transparenţa activităţii şi darea de seamă financiară.

8. Adoptarea, modificarea şi completarea Statutului.

9. Modul de reorganizare şi lichidare a Asociaţiei.

1. DISPOZIŢII GENERALE

     1.1. Asociaţia Obştească Federaţia Naţională a Fermierilor din Moldova (în continuare Asociaţia)  este o organizaţie republicană, nonprofit, neguvernamentală,  constituită prin libera manifestare a voinţei persoanelor asociate, în vederea realizării în comun a scopurilor determinate de prezentul Statut.

Asociaţia  nu susţine nici un partid politic, bloc electoral sau candidat la vre-o funcţie în cadrul autorităţilor publice şi nu foloseşte venitul sau proprietatea sa pentru finanţarea acestora.

1.2. Forma de organizare a Asociaţiei este „asociaţie obştească”.

1.3. Asociaţia este creată şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, cu Legea Republicii Moldova cu privire la asociaţiile obşteşti nr. 837-XIII din 17 mai 1996, cu legislaţia Republicii Moldova şi prezentul Statut.

1.4. Asociaţia se constituie şi îşi desfăşoară activitatea pe principiile liberului consimţământ, autonomiei, autogestiunii şi egalităţii în drepturi a tuturor membrilor Asociaţiei.

1.5. Asociaţia posedă calitatea de persoană juridică din momentul înregistrării statutului, poate înfiinţa subdiviziuni structurale locale, dispune de toate drepturile şi obligaţiile, care sînt atribuite de lege persoanelor juridice.

1.6.  Asociaţia îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

Durata de activitate a Asociaţiei este nelimitată, cu începere de la data înregistrării statutului.

1.7. Sediul Asociaţiei şi a organelor permanente de conducere şi control  se află pe adresa: Republica Moldova, 2005, mun. Chişinău,  str. George Coşbuc, 11.

Sediul poate fi schimbat prin hotărîrea Adunării Generale la propunerea motivată a Consiliului Administrativ.

1.8. Asociaţia funcţionează cu personal voluntar şi personal retribuit.

 

     2. SCOPURILE, SARCINILE ŞI METODELE DE ACTIVITATE ALE ASOCIAŢIEI.

     2.1. Scopurile şi sarcinile Asociaţiei sînt îndreptate spre realizarea şi apărarea drepturilor civile, economice, sociale şi culturale, promovarea politicilor în domeniul bunăstării a tuturor proprietarilor de pământ şi persoanelor care practică genuri de activitate agricolă şi prestări de servicii pentru agricultori şi organizaţiilor obşteşti ale acestora.

2.2. Pentru realizarea acestor scopuri, Asociaţia întreprinde şi desfăşoară orice activitate neinterzisă de lege.

2.3. Asociaţia este în drept să desfăşoare activitate economică productivă şi altă activitate de întreprinzător în exclusivitate pentru realizarea scopurilor şi sarcinilor statutare, poate crea întreprinderi şi alte organizaţii economice cu personalitate juridică.

Beneficiul sau proprietatea Asociaţiei nu poate fi utilizată în interesele vreunui membru, fondator sau persoană particulară.

2.4. Asociaţia desfăşoară următoarele activităţi:

 • Reprezintă membrii săi în relaţiile cu organizaţiile publice, de stat, cu organele puterii şi administraţiei de stat.
 • Cooperează cu organizaţiile şi instituţiile relevante de peste hotare întru beneficiul membrilor săi.
 • Prestează asistenţă juridică membrilor săi, urmăreşte legislaţia în vigoare cu privire la activitatea agrară şi expune respectiv opinia de expert.
 • Crează şi dirijează centrele de instruire şi stimulează învăţământul agrar, cercetările, aplicarea experienţei înaintate şi tehnologiilor moderne.
 • Consultă şi recomandă în toate problemele referitoare la

dezvoltarea agriculturii, la activitatea membrilor săi şi interesele            fermierilor.

 • Acordă servicii de consultanţă membrilor săi şi altor solicitanţi din sectorul agrar.
 • Distribuie informaţie cu referinţă la problemele agrare, folosind sau creând diverse mijloace accesibile de comunicare.
 • Editează literatură în domeniu, instituie mijloace de informare în masă, difuzează informaţii despre activitatea Asociaţiei prin intermediul mijloacelor de informare în masă.
 • Contribuie la implementarea unei reţele informaţionale de    colectare, sistematizare şi difuzare a informaţiei, creează          baze de date pe domenii.
 • Facilitează accesul liber la informaţie şi la valorificarea întregului stoc informaţional acumulat în instituţiile statale şi ştiinţifice.
 • Promovează exclusiv prin metode legale, interesele membrilor săi  în raporturile cu autorităţile publice de toate nivelele;
 • Realizează şi sprijină colectarea fondurilor pentru implementarea proiectelor în diferite  domenii;
 • Evaluiază necesitatea de servicii şi disponibilitatea de oferte în diferite domenii.

2.5. Asociaţia poate efectua şi alte activităţi ce nu contravin legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova.

2.6. Pentru realizarea scopurilor propuse Asociaţia are dreptul:

a) să reprezinte interesele tuturor proprietarilor de pământ şi persoanelor care practică genuri de activitate agricolă şi prestări de servicii pentru agricultori şi organizaţiilor obşteşti ale acestora.

în autorităţile administraţiei publice.

b) să asigure protecţia socială a drepturilor şi intereselor membrilor;

c) să fondeze mijloace de informare în masă proprii şi să se folosească, în modul stabilit, de cele de stat;

d) să difuzeze liber informaţia despre activitatea sa;

f) să obţină de la autorităţile publice informaţia necesară pentru desfăşurarea activităţii statutare;

g) să încheie contracte, să procure şi să realizeze bunuri în conformitate cu scopurile statutare;

h) să participe la concursuri naţionale şi internaţionale în vederea obţinerii de comenzi sociale şi dotaţii din partea statului, precum şi în vederea obţinerii de granturi şi burse acordate de diferite organizaţii internaţionale;

i) să participe în calitate de fondator a asociaţiilor obşteşti, organizaţiilor filantropice, fondurilor şi societăţilor comerciale;

j) să încheie cu persoane fizice şi juridice acorduri bilaterale şi multilaterale de colaborare tehnico-ştiinţifică, economică, financiară şi de producţie, de executare de lucrări şi de prestare de servicii în vederea realizării scopurilor şi sarcinilor statutare;

k) să desfăşoare activitate economică productivă şi altă activitate de întreprinzător, care ar contribui la realizarea scopurilor statutare;

l) să creeze întreprinderi şi alte organizaţii cu drept de persoană juridică;

m) să procure complexuri patrimoniale, bunuri mobile şi imobile necesare pentru desfăşurarea activităţii şi asigurarea bunei funcţionări a Asociaţiei.

n) să organizeze în condiţiile legii, întruniri şi alte acţiuni publice.

 

     3. STRUCTURA ŞI ORGANELE DE CONDUCERE ALE ASOCIAŢIEI

3.1. Structura  Asociaţiei cuprinde: organele centrale, organele regionale şi organele locale.

3.2.Organele centrale de conducere ale Asociaţiei sunt:

a) Adunarea generală

b) Consiliul  Administrativ.

c) Comisia de Control Cenzori.

3.3. Adunarea Generală a membrilor Asociaţiei este organul suprem de conducere.

Membrii Adunării Generale sunt reprezentanţii delegatii aleşi de către Conferinţele organizaţiilor teritoriale a Asociaţiei, conform normelor de reprezentare stabilite prin decizia Consiliului Administrativ al Asociaţiei cu 60 de zile înainte de Adunarea Generală, ţinând cont de numărul de membri ai Asociaţiei la data respectivă.

Termenul de reprezentare a delegatilor nu poate fi mai mare de 3 ani.

3.4. Adunarea Generală a Asociaţiei are următoarele atribuţii principale:

a) determină direcţiile principale ale activităţii Asociaţiei, aprobă programele strategice de dezvoltare;

b) decide adoptarea, completarea şi modificarea Statutului Asociaţiei;

c) alege şi revocă membrii Consiliului Administrativ, Comisiei de Control Cenzori şi a Preşedintelui Asociaţiei;

d) aprobă dările de seamă ale Consiliului  Administrativ şi a Comisiei de Control a Asociaţiei, bilanţul financiar anual;

e) decide reorganizarea sau lichidarea Asociaţiei;

f) aprobă bugetul anual al Asociaţiei;

g) aprobă cotizaţiile anuale ale membrilor;

e) hotărăşte orice alte probleme ce ţin de activitatea Asociaţiei;

h) alege cate un membru supleant in Consiliul Administrativ de la fiecare OR si imputerniceste Consiliul Administrativ sa-i coopteze ca membrii ai Consiliului Administrativ in cazul incetarii calitatii de membru conform p.3.12;

i) transmite, in caz de necesitate, imputernicirile Comisiei de Cenzori unei organizatii de audit;

3.5. Şedinţele ordinare ale Adunării generale se convoacă nu mai rar de o dată pe an. Convocarea Adunării generale se face de către Consiliul  Administrativ, care va informa, minimum cu 10 15 zile înainte, membrii Asociaţiei despre ordinea de zi, data şi locul desfăşurării adunării.

3.6. Convocarea Adunării generale extraordinare se face de către Consiliul de Administrare, din iniţiativă proprie, la cererea Presedintelui, Comisia de Control în caz de necesitate excepţională sau circumstanţe majore, ori la cererea, cel puţin, a 10% din numărul total al membrilor Asociaţiei. Comisiei de Cenzori ori la cererea a cel puţin o treime din numărul total al membrilor Asociaţiei.

3.6.a. Adunarea Generală extraordinară se convoacă în termen de cel mult două luni de la data prezentării deciziei cu privire la convocarea şedinţei extraordinare adoptată de către subiecţii nominalizaţi în punctul 3.6. al statutului. În cazul în care Consiliul de Administrare refuză sau tărăgănează intenţionat convocarea şedinţei extraordinare a Adunării Generale, subiecţii împuterniciţi sunt în drept să convoace şedinţa extraordinară fără acordul Consiliului de Administrare în modul stabilit pentru acesta.

3.7. Adunarea generală este deliberativă numai în cazul când sînt prezenţi 50%+1 din numărul total al reprezentanţilor aleşi. Fiecare membru deţine un singur vot.

Deciziile se adoptă prin votul deschis sau secret al majorităţii simple a celor prezenţi, exceptând deciziile de modificare şi completare a Statutului, şi de reorganizare şi lichidare a Asociaţiei, decizii, care se adoptă prin majoritatea absolută de voturi (2/3) a membrilor prezenţi la Adunare.

3.7.a. Dacă Adunarea generală nu este considerată deliberativă, în termen de o lună organul abilitat convoacă repetat şedinţa Adunării generale cu aceiaşi ordine de zi. Şedinţa convocată repetat va fi deliberativă cu participarea celor prezenţi.

3.7.b. Adunarea Generală poate adopta hotărâri doar privind chestiunile incluse în ordinea de zi. Referitor la chestiunile care nu au fost incluse în ordinea de zi Adunarea Generală poate adopta hotărâri numai în cazul când participă sau sunt reprezentaţi toţi membrii Asociaţiei.

3.8. Lucrările de şedinţă ale Adunării generale se consemnează într-un proces verbal în care se va indica data şedinţei, participanţii la ea, ordinea de zi, cuprinsul succint al discursurilor, problemele puse la vot şi rezultatul votării. Procesul verbal este întocmit de către secretar şi se semnează de Preşedintele Adunării Generale şi se contrasemnează de secretar.

3.9. Adunarea Generală alege Prezidiul adunării, secretariatul şi comisia de numărare şi validare a voturilor. Preşedintele Asociaţiei este de drept membru al Prezidiului şi conduce Adunarea Generală până la alegerea Prezidiului Adunării.

3.10. Consiliul  Administrativ este organul de conducere în perioada dintre Adunările generale ale Asociaţiei, se subordonează acesteia şi are o activitate permanentă.

De competenţa Consiliului  Administrativ ţine:

     a) dirijarea gestionarea întregii activităţi a Asociaţiei;

b) elaborarea programului de activitate al Asociaţiei;

c) realizarea deciziilor Adunării generale;

d) adoptarea hotărârii pentru înregistrarea şi lichidarea filialelor deciziei privind crearea, reorganizarea şi lichidarea filialelor (organizatiilor regionale si locale) Asociaţiei, aprobarea regulamentelor lor;

e) adoptarea hotărârilor despre constituirea întreprinderilor şi        organizaţiilor cu personalitate juridică;

f) validarea excluderii membrilor Asociaţiei;

g) modificarea după necesităţi a bugetului anual al Asociaţiei şi aprobarea proiectelor şi programelor concrete de activitate;

h) adoptarea hotărârilor privind participarea în calitate de fondator al organizaţiilor neguvernamentale;

i) determinarea obligaţiunilor de serviciu şi cuantumul remunerării funcţionarilor salarizaţi.

k) angajarea in baza de concurs a Directorului Executiv si stabilirea competentelor si responsabilitatilor acestuia conform Regulamentului aprobat de Consiliul Administrativ;

l) stabilirea normei de reprezentare al membrilor OR in Consiliul Administrativ.

3.11. Consiliul Administrativ se alege de către Adunarea Generală pe un termen de 3 ani în număr de 13 persoane.

Şedinţele Consiliului  Administrativ sînt deliberative, dacă la ele sînt prezenţi 50%+1 2/3din numărul membrilor, deciziile fiind adoptate cu majoritatea simplă de voturi.

Şedinţele Consiliului Administrativ se convoacă de către preşedintele Asociaţiei sau la solicitările a 1/3  unuia din membrii Consiliului. Preşedintele Asociaţiei stabileşte timpul şi locul şedinţei. Consiliul  Administrativ se întruneşte în şedinţe în măsura necesităţilor, însă nu mai rar de o dată în lună trimestru.

3.12. Membrii Consiliului Administrativ, care nemotivat n-au participat la 3 şedinţe, consecutiv, sau în decurs de 3 luni, sînt consideraţi retraşi. Calitatea de membru al Consiliului Administrativ încetează în următoarele condiţii:

 • în caz de deces,
 • în caz de demisie cu respectarea termenului stabilit de cel ce demisionează, dar care nu va putea fi mai scurt de o lună de la avizarea în scris a Preşedintelui;
 • în caz de excludere prin decizia Adunării Generale.

3.12.a. Consiliul Administrativ alege secretarul care:

 • ţine lucrările de secretariat;
 • înregistrează cererile şi demersurile prezentate Asociaţiei;
 • întocmeşte procesele-verbale ale Adunărilor Generale şi ale şedinţelor Consiliului Administrativ;

3.13. Activitatea Asociaţiei în perioada dintre şedinţele Consiliului  Administrativ este gestionată nemijlocit de preşedintele Asociaţiei ales la Adunarea generală pe un termen de 3 ani. Preşedintele Asociaţiei este şi preşedintele Consiliului  Administrativ.

Preşedintele răspunde faţă de Consiliul Administrativ şi faţă de Adunarea Generală pentru gestionarea Asociaţiei.

3.14. Preşedintele Asociaţiei:

a) adoptă decizii pe orice problemă ce ţine de activitatea Asociaţiei şi care nu este de competenţa exclusivă a Adunării generale sau a Consiliului  Administrativ;

b) reprezintă fără procură Asociaţia în relaţiile cu organele administraţiei publice, asociaţii obşteşti, societăţi comerciale, alte instituţii.

c) emite dispoziţii şi alte acte;

d) examinează problemele de  asigura realizarea deciziilor Adunării generale,  Consiliului  Administrativ.

3.15. Funcţiile preşedintelui sînt preluate de vicepreşedinte în cazul imposibilităţii temporare a primului de a-şi exercita atribuţiile.

3.16. Consiliul  Administrativ poate angaja un manager (Director executiv) în baza unui contract, care va îndeplini funcţii de gestionare a Asociaţiei. Volumul, atribuţiile şi obligaţiile managerului se stabilesc în contractul încheiat cu Consiliul Administrativ, reprezentat de Preşedinte.

Consiliul Administrativ formează de comun acord cu managerul direcţia executivă a Asociaţiei.

Managerului (directorului executiv) îi pot fi delegate prin decizia Consiliului Administrativ, atribuţii, care în conformitate cu prezentul Statut ţin de competenţa Preşedintelui Asociaţiei.

Pe perioada valabilităţii contractului de munca, încheiat cu acesta, Preşedintele ales al Asociaţiei nu va mai îndeplini atribuţiile transmise managerului (directorului executiv).

Managerul răspunde faţă de Consiliul Administrativ pentru îndeplinirea atribuţiilor delegate.

3.17. Controlul activităţii economico-financiare a Asociaţiei este efectuat de Comisia de Control Cenzori, aleasă de Adunarea Generală pe un termen de trei ani, compusă din 5 membri. Membrii aleşi în Comisia de control Cenzori aleg preşedintele acesteia. Din componenţa Comisiei de Control Cenzori nu pot face parte membrii Consiliului  Administrativ.

3.18. Comisia de Control  Cenzori are dreptul să ceară Consiliului  Administrativ şi Preşedintelui date privind activitatea lor pe o perioadă concretă, să facă cunoştinţă cu toate actele, documentele, ce vizează activitatea Asociaţiei. Persoanele cu funcţii de răspundere ale asociaţiei sunt obligate să prezinte Comisiei de cenzori toate documentele necesare pentru efectuarea controlului, inclusiv să dea explicaţii orale şi scris. Comisia de ControlCenzori efectuiază controale nu mai rar de o dată în an, iar  în caz de necesitate şi mai des. Şedinţele comisiei sînt anunţate de Preşedintele ei.

3.19.          În baza rezultatelor controlului Comisia de cenzori întocmeşte un raport care este semnat de membrii Comisiei de cenzori.

În raport:

a)      se apreciază conformitatea ţinerii evidenţii contabile şi autenticitatea datelor reflectate în documentele primare, registrele contabile şi dările de seamă;

b) se introduc informaţii despre faptele de încălcare a cerinţelor legislaţiei, statutului asociaţiei de către persoanele cu funcţii de răspundere ale asociaţiei, precum şi prejudiciile  cauzate de aceste persoane;

c) se propun recomandări pe marginea rezultatului controlului.

Rezultatele controlului efectuat periodic de către Comisia de Control Cenzori asupra respectării Statutului şi a actelor  activitatii economico-financiare sînt prezentate  Adunării Generale a Asociaţiei si Consiliului Administrativ.

Comisia de cenzori este în drept să ceară convocarea Consiliului Administrativ sau  Adunării Generale a asociaţiei în cazul unor incalcari din partea persoanelor cu funcţii de răspundere ale asociaţiei;

3.20.Preşedintele Asociaţiei, membrii Conciliului Administrativ şi ai Comisiei deControl  Cenzori  sunt aleşi de către Adunarea Generală şi validaţi de către comisia de numărare şi validare a voturilor.

Toţi candidaţii sînt enumeraţi pe liste separate pentru Preşedinte, Consiliul  Administrativ, Comisia de Control Cenzori .

 

Preşedintele Asociaţiei se alege cu majoritatea simplă de voturi a celor prezenţi. Dacă nici un candidat nu reuşeşte să obţină acest număr de voturi, alegerea continuă cu concursul a doi candidaţi care au obţinut numărul cel mai mare de voturi.

Consiliul Administrativ alege Vicepreşedintele şi Secretarul Asociaţiei prin simpla majoritate de voturi.

În cazul în care Adunarea Generală decide alegerea Consiliului Administrativ şi a Comisiei de Control prin vot secret, alegerea se va efectua concomitent.

Persoanele angajate ale Asociaţiei, funcţionarii publici, cadrele organizaţiilor, unde Asociaţia este membru, şi angajaţii organizaţiilor obşteşti, membre ale Asociaţiei,  nu pot fi aleşi în Consiliul  Administrativ, Comisia de Control Cenzori.

          4. SUBDIVIZIUNILE STRUCTURALE ALE ASOCIAŢIEI

4.1. Subdiviziunile structurale ale Asociaţiei sunt filialele (organizaţiile regionale şi locale).

4.2. Organizaţia locală a Asociaţiei poate fi constituită de  trei şi/sau  mai mulţi proprietari de pământ şi/sau persoane care practică genuri de activitate agricolă şi/sau  prestări de servicii pentru agricultori şi organizaţii obşteşti ale acestora.

Organizaţia locală este condusă de către un preşedinte şi un cenzor, ales de adunarea generală a organizaţiei locale pentru un termen de 3  ani.

În cazul în care organizaţia locală include 20 şi mai mulţi membri, ea poate alege un Consiliu local Administrativ  şi o comisie locală de control  cenzori.

4.3. Persoanele menţionate în punctul 4.2.  devin membre ale Asociaţiei din momentul acceptării cererii de organizaţia locală.

4.4. Organizaţiile locale pot constitui organizaţii regionale ale Asociaţiei.

Organizaţia regională se constituie de către reprezentanţii aleşi de   organizaţiile locale, delegaţi la adunarea de înfiinţare a acesteia.

4.5. Organele de conducere a organizaţiei regionale sunt:

–         Conferinţa reprezentanţilor aleşi.

–         Consiliul Administrativ regional.

–         Comisia de control regională.

4.6.Activitatea organizaţiilor locale şi regionale, precum şi competenţa organelor lor de conducere se reglementează prin prezentul Statut şi prin Regulamentul de organizare şi funcţionare, care se aproba de Consiliul Administrativ al FNFM.

5. MEMBRII ASOCIAŢIEI. DREPTURILE ŞI                                       OBLIGAŢIILE LOR

     5.1. Calitatea de membru al Asociaţiei este accesibilă tuturor proprietarilor de pământ şi persoanelor care practică genuri de activitate agricolă şi prestări de servicii pentru agricultori şi organizaţiilor obşteşti ale acestora.

5.2. Persoanele fizice menţionate  la punctul 5.1. devin membri ai Asociaţiei pe baza depunerii cererii de participare la una din organizaţiile locale, şi după  adoptarea deciziei de către organul abilitat al acesteia.

5.2.1. Asociaţiile obşteşti (persoane juridice) pot dobândi calitatea de membru dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii şi au fost admise prin decizia Consiliului Administrativ:

– activează într-unul din domeniile ce are tangenţe cu cel al Asociaţiei;

– sunt interesate în realizarea scopurilor şi sarcinilor Asociaţiei.

5.2.2. Toate asociaţiile obşteşti candidate vor trebui să completeze Cererea de Aderare, un formular standart, aprobat de Consiliul  Administrativ, însoţit de actele referitoare îndeplinirii condiţiilor de aderare.

5.3. Membrii Asociaţiei au următoarele drepturi:

a) dreptul de a participa în activitatea Asociaţiei;

b) dreptul de a alege şi de a fi ales în orice funcţie eligibilă a Asociaţiei, de a participa la toate proiectele Asociaţiei;

c) fiecare membru are dreptul să facă propuneri şi sesizări verbale sau scrise;

d) să participe personal ori prin reprezentanţii săi la adunări, conferinţe, seminare, sesiuni şi congrese, convenite în ţară sau peste hotare, organizate de Federaţie pe probleme referitoare la activitatea membrilor săi;

e) să folosească mijloacele şi serviciile ce aparţin Asociaţiei conform Regulamentului sau altor decizii ale organelor de conducere ale Asociaţiei;

f) să ceară informaţii privind dezvoltarea şi evaluarea activităţilor Asociaţiei. Consiliul de Administrare este obligat  să informeze pe deplin Adunarea Generală la prima şedinţă după cererea respectivă;

i) să ceară şi să primească copia procesului verbal al Adunării Generale, bilanţul, datele despre profit şi pierderi, conform Regulamentului Intern de Operaţiune al Asociaţiei;

k) să participe în programele de instruire organizate de Asociaţiei;

l) să participe, prin intermediul reprezentanţilor săi aleşi, la Adunarea Generală conform prevederilor Statutului.

5.4. Membrii Asociaţiei sînt obligaţi:

a) să respecte prevederile prezentului Statut, să achite cotizaţia de membru la timp;

b) membrii Asociaţiei sînt obligaţi de a se reţine de la săvârşirea acţiunilor şi inacţiunilor, care ar duce la discreditarea Asociaţiei;

c) să îndeplinească prevederile Statutului, Regulamentului, hotărârilor Adunării Generale şi organelor Administrative ale Asociaţiei;

d) să participe activ şi să coopereze în activitatea Asociaţiei, să apere, să promoveze şi să servească intereselor Asociaţiei;

e) să participe la Adunarea Generală cu reprezentanţii aleşi;

f) să prezinte la timp informaţia oportună, necesară pentru promovarea şi susţinerea intereselor membrilor, şi dezvoltării agriculturii private.

5.5. Un membru al Asociaţiei este liber sa se retragă fără obligaţia de a-şi motiva hotărârea.

Pentru retragerea calităţii de membru, solicitantul va înainta o cerere scrisa organelor de conducere a organizaţiei locale.

5.6. Membrul care nu participă la activitatea Asociaţiei, rupând din proprie iniţiativă legătura cu Asociaţia, precum şi acei membri care încalcă prevederile prezentului Statut, pot fi excluşi din rândul membrilor Asociaţiei de către Consiliul de Administrare, printr-o decizie care va fi ulterior adusă la cunoştinţă Adunării generale.

 

 6. PATRIMONIUL ŞI SURSELE DE FINANŢARE ALE ASOCIAŢIEI

     6.1. Patrimoniul Asociaţiei se formează din:

a) cotizaţiile de membru;

b) sponsorizări, subvenţii şi donaţii benevole făcute de persoanele fizice şi juridice, organizaţii filantropice şi fonduri din ţară şi din străinătate;

c) venituri realizate din activitatea economică;

d) alte mijloace neinterzise de legislaţia în vigoare.

6.2. Asociaţia poate avea în proprietate clădiri, construcţii, utilaj, mijloace de transport, precum şi alt patrimoniu necesar activităţii de realizare a scopurilor stabilite de prezentul Statut.

6.3. Donaţiile pot fi în formă de sume de bani, bunuri materiale, inclusiv şi imobile, drepturi de autor, acţiuni, cambii, cesiuni, creanţe, etc.

6.4. Întreg patrimoniul Asociaţiei, precum şi beneficiul obţinut din activitatea economică, este folosit pentru realizarea scopurilor statutare. Decizia cu privire la procurarea, gajarea, distribuirea şi înstrăinarea patrimoniului Asociaţiei se adoptă de către Consiliul  Administrativ.

6.5. La sfârşitul fiecărui an calendaristic fondurile existente se raportează la anul următor, constituind baza patrimonială a Asociaţiei.

 

         7. TRANSPARENŢA ACTIVITĂŢII ŞI

           DAREA DE   SEAMĂ  FINANCIARĂ

                 7.1. Darea de seamă a parametrilor principali se efectuiază conform legislaţiei în vigoare. La sfărşit de an financiar Consiliului Administrativ i se prezintă un raport referitor la situaţia financiară a Asociaţiei, care urmează să fie confirmat de Comisia de Control Cenzori.

7.2. Darea de seamă a Asociaţiei se întocmeşte conform rezultatelor anului si conţine:

– expunerea succintă a rezultatelor activităţii Asociaţiei în perioada de dare de seamă;

– soldul mijloacelor băneşti la începutul perioadei de dare de seamă;

– venitul total al mijloacelor la fiecare sursă de mijloace ale Asociaţiei, indicate la punctul 6.1. din prezentul Statut;

– cheltuielile pe direcţiile de activitate realizate, cu indicarea cheltuielilor pentru remunerarea muncii, defalcărilor, impozitelor şi altor cheltuieli administrative, soldul mijloacelor băneşti la sfărşitul perioadei de dare de seamă.

7.3. Darea de seamă financiară se aduce  la cunoştinţa tuturor  membrilor Asociaţiei la şedinţa Adunării Generale.

7.4.  Darea de seamă financiară se păstrează în Asociaţie, este accesibilă tuturor şi, după posibilităţi se publică în presă.

7.5. Tuturor persoanelor fizice şi juridice se garantează accesul liber către parametrii financiari ai Asociaţiei.

 8. ADOPTAREA, COMPLETAREA ŞI MODIFICAREA STATUTULUI

          8.1. Prezentul Statut se adoptă de către Adunarea Generală a membrilor Asociaţiei.

8.2. Propunerile vizând modificările şi completările prezentului Statut se depun la Consiliul  Administrativ care în termen de trei săptămâni le examinează şi se expune pe marginea lor.

Modificările şi completările Statutului se aprobă prin hotărârea Adunării Generale, dacă pentru ele au votat 2/3 din numărul membrilor prezenţi.

 

9. MODUL DE REORGANIZARE ŞI LICHIDARE  A ASOCIAŢIEI

         9.1. Reorganizarea sau lichidarea Asociaţiei are loc conform hotărârii Adunării generale adoptate cu 2/3 din voturile membrilor prezenţi la şedinţă.

9.2. Asociaţia poate fi lichidată şi prin decizia instanţei de judecată, în cazurile prevăzute de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.

9.3. Bunurile  Asociaţiei lichidate vor fi folosite în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi pentru realizarea scopurilor statutare.

Venitul şi proprietatea nu pot fi distribuite între membrii Asociaţiei sau altor persoane particulare.

9.1.   Asociaţia îşi încetează activitatea prin reorganizare şi autodizolvare in baza deciziei Adunării Generale adoptată în condiţiile stabilite de prezentul statut.

9.2.   Reorganizarea Asociaţiei se efectuează, în condiţiile legii, prin fuziune (contopire, absorbţie), dezmembrare (divizare, separare) sau transformare cu notificarea prealabilă a creditorilor. Reorganizarea produce efecte numai după înregistrarea ei în organul de stat competent.

9.3.   Autodizolvarea poate avea loc în cazul în care nu pot fi realizate scopurile statutare din lipsa fondurilor sau în cazul atingerii obiectivelor statutare propuse.

9.4.   Asociaţia poate fi lichidată în mod forţat în baza hotărârilor organelor abilitate in cazul încălcării legislaţiei cu privire la asociaţiile obşteşti.

9.5.   Autodizolvarea Asociaţiei este urmată de procedura de lichidare. În procesul de lichidare Asociaţia va utiliza denumirea sa cu menţiunea „în proces de lichidare”. Lichidarea Asociaţiei se efectuează de către Comisia de lichidare, numita de către organul, care a adoptat această decizie în conformitate cu Legea cu privire la asociaţiile obşteşti şi Codul civil.

9.6.   Consiliul de Administrare va depune la organul de înregistrare o cerere cu privire la înregistrarea declanşării lichidării Asociaţiei şi va comunica datele membrilor comisiei de lichidare.

9.7.   Comisia de lichidare dispune de drepturile şi obligaţiile care nu contravin scopului lichidării. Comisia de lichidare suspendă activitatea Asociaţiei, încasează creanţele de la debitori, vinde activele, satisface cerinţele creditorilor şi repartizează activele care au rămas conform prevederilor legale şi statutare.

9.8.   Comisia de lichidare întocmeşte bilanţul de lichidare, în care se indică valoarea şi componenţa activelor rămase, şi îl prezintă spre aprobare organului care a decis lichidarea.

9.9.   Activele rămase după satisfacerea pretenţiilor creditorilor nu pot fi distribuite între membrii Asociaţiei şi membrii organelor acesteia şi se transmite altei organizaţii cu scopuri similare pentru realizarea scopurilor stabilite în statut.

9.10. Comisia de lichidare răspunde pentru daunele cauzate creditorilor în cazul în care nu şi-a îndeplinit obligaţiunile ce îi revin, a distribuit activele Asociaţiei înainte de a satisface pretenţiile creditorilor sau cu încălcarea legii ori statutului Asociaţiei.

9.11. Comisia de lichidare poartă răspundere pentru daunele cauzate Asociaţiei din culpa lor.

 

 

 

 

APROBAT

de către Adunarea Generală

la  24 februarie 2006

 

 

 

 

ÎNREGISTRAT

de către Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova

Nr.

Din_____________________

 

 

                  Simbolica (Sigla şi Drapelul)

                                                   Asociaţiei Obşteşti

Federaţia Naţională a Fermierilor din Moldova

 

                                            CHIŞINĂU

                                             Moldova

 

Derulează în sus